Visie en uitwerking

Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf (KSGW)  is een nieuwe plaatselijke politieke partij met leden en een bestuur. Op dit moment zit de partij als "Lijst Marlene Postma" in de gemeenteraad. KSGW staat dicht bij de mensen, is actief en betrokken en treedt  daadkrachtig op.

De visie van KSGW :

Iedereen verdient een gelijke kans in de samenleving. De samenleving is van iedereen. Daarom komt KSGW op voor de belangen van de inwoners van Weststellingwerf in de breedste zin van het woord. Er is  speciale aandacht voor kwetsbare groepen die niet voldoende gehoord worden. Zij verdienen het ook om echt gehoord te worden.

 

De uitwerking:

KSGW zal het belang van de inwoners van Weststellingwerf voorop zetten.
Kennis van zaken is hierbij een voorwaarde. Voortschrijdend inzicht wordt hierbij niet geschuwd en de mening van de inwoners is daarbij zwaarwegend. 

 

Inwoners zijn in principe verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Wie echter hulp nodig heeft, moet wel op de gemeente kunnen rekenen. Daar houdt KSGW de gemeente aan. KSGW is voorstander van minder bureaucratie, regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en wil meer zeggenschap voor de burgers.


KSGW
wil permanent aandacht geven aan sport, cultuur en leefomgeving.

KSGW vindt dat individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.

 

KSGW vindt een doordachte toekomstvisie voor Weststellingwerf belangrijk.
Sleutelwoorden daarbij zijn: gezondheid, duurzaamheid en saamhorigheid.

 

KSGW vindt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente transparant moeten zijn en steeds kritisch moeten worden bekeken. Er zal op worden toegezien dat dit ook gebeurt.

KSGW vindt dat de gemeente partner dient te zijn van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met persoonlijk contact, laagdrempelige  aanspreekpunten en dienstverlening dichtbij de inwoners.

 

KSGW staat verder voor :

    - een gepaste waardering van mantelzorgers,

    - het overbodig worden van voedselbanken,

    - een betere toegankelijkheid van openbare ruimten voor gehandicapten en
       mensen met een beperking,

    - het verbeteren van en toezicht op de kwaliteit van scholing van
       laaggeletterden.