De Vereniging KSG

ORGANISATIE

fractie:       Marlene Postma

bestuur:    Auke Postma, voorzitter
                   Marianne Elstak-Kneepkens, secretaris
                   Auke Postma, penningmeester

Nader kennis maken met Marlene Postma? klik hier

___________________________________________________

 

SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN
Vastgesteld op 9 november 2021

KSG heeft een aantal kernwaarden . 

Bovenaan staat: Met een Hart voor Mensen.
De andere zijn:   Transparantie, Eerlijke Politiek, Samenwerking.

Vanuit deze krachtige kernwaarden formuleren wij in ons beleidsplan een aantal speerpunten, doelstellingen en uitgangspunten voor concreet beleid in de komende jaren.

Als rode – sociale - draad is het waar te nemen dat het onze partij gaat om het opkomen voor alle inwoners van Weststellingwerf, waar en wanneer dat nodig is, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen die niet voldoende gehoord en gezien worden. Dienstverlening door de gemeente willen wij graag ingevuld zien als een partnerschap met de inwoners. Dat betekent meteen ook: gebruik maken van lokale kennis die voorhanden is. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van wegen en paden in het veengebied.

Wij streven zo naar participatie van de inwoners en dat vraagt o.a. om duidelijkheid, draagkracht, consistentie, menselijke maat en kwaliteit, met als doel om de leefbaarheid in de grote en de kleine dorpskernen te handhaven of te vergroten en de verkeersveiligheid van het buitengebied en de toegangswegen tot de dorpskernen te verbeteren. Ook voor specifieke doelgroepen als kinderen, jongeren, senioren en gehandicapten.

Wij vinden het belangrijk te investeren in kinderen en jeugd, want zij zijn onze toekomst. Daarom moet ieder kind een goede start hebben qua zorg en onderwijs, met goede perspectieven m.b.t. wonen, werk en ontspanning en met goede voorlichting wat betreft de gevaren van alcohol- en drugsgebruik. Ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen staan bij ons hoog genoteerd.

Qua onderwijs vragen wij eveneens grote aandacht voor laaggeletterden. Hun taalvaardigheid moet verbeterd worden door onderwijsaanbod en dienstverleners moeten hun taalgebruik toegankelijker maken. Ook voor mensen die niet vaardig zijn op de computer moet aandacht zijn, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Dat mee kunnen doen in de samenleving geldt ook voor ouderen en gehandicapten. Zij moeten langer thuis wonen en daarvoor moeten de basisvoorwaarden op orde zijn.

Zoals: meer levensloopbestendige woningen en een klantgericht Sociaal Domein met een menselijk gezicht. Onder het kopje financiën wordt gesteld dat de begroting van de gemeente op orde moet zijn, en wel zo, dat het belastinggeld zorgvuldig besteed wordt en grote risicovolle projecten – die nogal eens mislukken - niet ten koste gaan van het geld dat bestemd is voor het Sociaal Domein. Er moet ook meer waardering en zorg komen voor Mantelzorgers en vrijwilligers. Vooral de Mantelzorgers worden vaak overbelast, met het risico op uitval. Dat moet erkend en voorkomen worden.

De zorg voor natuur, milieu en duurzaamheid is ons inderdaad een zorg. Onze aandacht  reikt van behoud en bevorderen van een groene omgeving tot het verantwoord omgaan met grondstoffen en het bevorderen van de energietransitie.

De toegankelijkheid van de openbare ruimte is een zorgenkind in onze ogen. Wij willen dat de gemeente werk maakt van de verplichtingen die ons land is aangegaan met het ondertekenen van het VN-verdrag Handicap. Ook willen wij dat de ambassadeurs ervan die in onze gemeente wonen, meer en actief bij dit beleid worden betrokken. Een rapport van onze partij over de toegankelijkheid van de openbare ruimte in onze gemeente is elders op deze website te vinden.

Wij vinden het nodig dat een goede balans gegarandeerd blijft tussen de rust, ruimte en aantrekkelijkheid van het landschap hier enerzijds, en het toerisme anderzijds. We stellen enkele praktische uitwerkingen voor. Een zelfde evenwicht moet er blijven tussen natuur en agrarische activiteiten in onze gemeente. Schaalvergroting is voor ons geen doel op zich. Streven naar maatwerk wel. Dat geldt zowel voor de volksgezondheid als voor het dierenwelzijn als voor de economische positie van de boerenbedrijven.

Tenslotte geeft het beleidsplan aan hoe onze partij aan haar financiën komt en hoe deze gecontroleerd worden.