Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf (KSGW) is een partij met leden en een door de leden gekozen bestuur. KSGW staat dicht bij de mensen, is actief en betrokken en treedt daadkrachtig op.

De speerpunten:

 • KSGW vindt dat iedereen een gelijke kans verdient in de samenleving. De samenleving is van iedereen.

 • KSGW komt op voor de belangen van de inwoners van Weststellingwerf in de breedste zin van het woord met speciale aandacht voor kwetsbare groepen die niet voldoende gehoord worden. Zij verdienen ook een stem in de gemeentepolitiek.

 • KSGW hanteert steeds als uitgangspunten:

      - doen wat is goed voor de inwoners van Weststellingwerf,
      - werken met kennis van zaken en
      - voortschrijdend inzicht, de mening van de inwoners is daarbij leidend.

 • KSGW vindt dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn. Wie echter hulp nodig heeft moet wel op de gemeente kunnen rekenen. Daar houdt KSGW toezicht op.

 • KSGW besteedt speciale aandacht aan sport, cultuur en leefomgeving. Deze verdienen permanente aandacht.

 • KSGW is voorstander van minder bureaucratie, regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en meer zeggenschap voor de burgers.

 • KSGW wil dat individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen, zoveel mogelijk betrokken worden bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.

 • KSGW vindt een doordachte toekomstvisie voor Weststellingwerf belangrijk. Begrippen daarbij zijn: gezondheid, duurzaamheid en saamhorigheid.

 • KSGW vindt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente transparant moeten zijn en steeds kritisch moeten worden bekeken. KSGW zal erop toezien dat dit ook gebeurt.

 • KSGW wilt een gemeente die partner is van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met persoonlijk contact, herkenbare aanspreekpunten en dienstverlening dichtbij de inwoners.

En verder wil KSGW :

 • Een gepaste waardering van mantelzorgers,

 • dat voedselbanken overbodig gaan worden,

 • een betere toegankelijkheid voor gehandicapten en mensen met een beperking, en

 • verbeteren van en toezicht op de kwaliteit van scholing van laaggeletterden.