''Keek op de week'' (36)

We hebben een hectische week achter de rug.
Zoveel informatie gekregen, dat we lang niet alles kunnen verwerken in de Keek op de Week, dus volgende week een vervolg en meer.

Media


Onderzoek van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties.
Van de 41 meest welvarende landen heeft Nederland de gelukkigste kinderen tussen de 0 en de 18 jaar.
Ons land staat bovenaan de ranglijst als het gaat om mentale en lichamelijke gezondheid en lichamelijke en leervaardigheden.
In het rapport zijn criteria meegenomen zoals scholing, pesten, gezondheid suïcide, kindersterfte maar ook de mate waarin jongeren erin slagen snel nieuwe vrienden te maken.
Nederland doet het echter niet op elk gebied goed. Het blijkt ook uit het onderzoek dat 1 op de 4 kinderen te zwaar is. Zelfs 30% van de kinderen vindt zichzelf te dik. De jongeren ervaren de meeste stress door schooldruk.

Het college van B&W van onze gemeente Weststellingwerf wil de tekorten op de zorgbegroting op kortere termijn terugdringen.


Net zoals in veel andere gemeenten speelt de dubbele vergrijzing een rol.
Er wonen steeds meer 65-plussers in onze gemeente en binnen deze groep neemt het aantal 80-plussers ook toe.

De zorgkosten rijzen de pan uit. En er zijn er meer redenen waarom de kosten zo hoog worden. Er is een toename van inwoners met complexe problemen en van degenen die zware zorg nodig hebben binnen de WMO. Ook wonen inwoners langer zelfstandig thuis. Er is een strengere toegang tot de intramurale zorg. In 2019 is het abonnementstarief (4 wekelijkse eigen bijdrage), niet inkomensafhankelijk ingevoerd.

Het college wil de raad een aantal maatregelen voorstellen. Er wordt gekeken hoeveel huishoudelijke hulp een inwoner nodig heeft en wat de inwoner zelf of met een eigen netwerk kan doen. Was dit al niet sinds 2015 het geval? Ook het (slimmer) inzetten van uren, kortere vakanties van de thuiszorgmedewerkers, tenzij de cliëntsituatie dat niet toelaat. Maar er kunnen ook goedkopere vakantiekrachten worden ingezet.

De voorgenomen maatregelen zullen de inwoners rechtstreeks raken. Het gaat uit van een gemiddelde hulp van 2,1 uur per week. De afname van de gemiddelde inzet van 0,9 uur wil het college doorvoeren. Het platform Sociaal Domein vindt dit net zoals wij niet acceptabel, juist bij de mensen die het ’t hardst nodig hebben en dit niet zelf kunnen betalen.
Ook wil het college kijken naar altern

atieve vormen van vervoer in de WMO en komt het college met een starttarief van 1 euro 50.
Volgend jaar wil het college al 635.00 euro besparen. Dat bedrag zal dan oplopen tot 1.395.000 euro in 2024. Het college denkt dat de invoering van maatregelen zoals herindicaties(waar de gebiedsteams al mee bezig zijn) extra bezwaarschriften van inwoners opleveren. Dat kan dan weer betekenen dat de bezuiniging minder hoog uitvalt dan nu wordt begroot.

Het platform Sociaal Domein mist in de plannen veelal de onderbouwing. Er wordt een inkoopondersteuner aangetrokken en dat gaat veel geld kosten, maar levert dit dan weer genoeg op? Waarom weer opnieuw iemand aantrekken? Hebben we niet genoeg kennis in onze eigen gemeente?

Volgens het college spelen rondom corona diverse zaken. Er is intensief contact onderhouden met de zorgaanbieders en er is gezamenlijk gestreefd naar zoveel mogelijk continuïteit van de ondersteuning. Alle, bij de gemeente bekende mantelzorgers zijn gebeld om te horen hoe het gaat en zijn gevraagd of zij aanvullende ondersteuning nodig hadden. Maar niet alle mantelzorgers zijn gebeld. En daarbij is het ook nog de vraag welke verdere financiële gevolgen van de coronacrisis de gemeente nog zal kunnen verwachten.

Graag zie ik op het bovenstaande reacties van u tegemoet. Waar loopt u tegenaan als dit allemaal doorgaat? Misschien kunnen wij daarin iets voor u betekenen.

persconferentie

 

In de persconferentie van 1 september heeft minister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aangekondigd bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis.
Zo zullen bewoners en medewerkers wekelijks getest gaan worden tot de besmetting is teruggedrongen. Ook zullen de zorgmedewerkers preventief mondkapjes gaan gebruiken. De minister baseert zich op advies van het OMT: Er is sprake van voortschrijdend inzicht wat betreft corona in het verpleeghuis.
Sinds het begin van de corona zijn veel verpleeghuizen getroffen door uitbraken van dit virus, dat bij ouderen in het algemeen een ernstiger en fataler beloop kent.
Het is zeer onwenselijk dat verpleeghuizen bij een nieuwe coronagolf opnieuw de deuren moeten sluiten. Bij een uitbraak moet snel een diagnose gesteld worden. Dat betekent meer testen en een snelle testuitslag, daarnaast beter gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en scholing van het personeel zodat klachten van bewoners- veelal bewoners met dementie- beter worden herkend.

Werknemers in de zorg en welzijn maken zich zorgen voor een tweede coronagolf. Zij zeggen dat de zorg en het personeel onvoldoende zijn voorbereid op een nieuwe uitbraak. FNV heeft onderzoek laten doen onder ruim 1600 mensen die werken in de zorg en welzijn sector. Volgens hen zijn zorg en welzijn, én zijzelf, hier nog niet klaar voor. Van de zorgmedewerkers geeft ook 80% aan dat de coronamaatregelen onvoldoende worden gehandhaafd. Men voelt zich ook wel eens onveilig.
Het gebrek aan beschermingsmiddelen is nog steeds heel groot. Men is bang om zelf besmet te raken en het bij weer een uitbraak persoonlijk een probleem te vinden. We zullen contact houden met de verpleeghuizen hoe deze in onze gemeente met dit alles zullen omgaan.

Berichten via de Media


Het coronadebat in de Tweede Kamer is toch een grotere affaire geworden dan de minister Grapperhaus aanvankelijk had voorzien. Hij dacht de zaak op de rit te hebben, maar de Boa-vakbond plaatste vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de coronaboetes. Het blijkt dat Shownieuws nieuwe foto’s naar buiten heeft gebracht. Die foto’s bewijzen dat niet alleen zijn gasten, maar ook de minister zelf de fout is ingegaan. De minister wilde verantwoording afleggen, de Tweede Kamer moest het maar uitmaken. Wat daar meespeelde was dat een nieuwe minister ook weer inwerktijd nodig zou hebben. Ook had de politie juist die dag een inspectierapport ontvangen waarin staat dat de wijkagent te weinig tijd heeft om zijn/haar rol waar te maken. Daarbij zijn er ook problemen met de rechercheteams.
Rutte stond in het debat vierkant achter de minister. Een vertrek zou het kabinet zich niet kunnen veroorloven.

Het kabinet gaat nu op verzoek van een groot deel van de Tweede Kamer kijken of het strafblad bij coronaboetes kan verdwijnen. Het moet voorkomen dat mensen wegens bv een omhelzing voorgoed in de justitiële documentatie belanden. Koninklijk Horeca Nederland pleit voor een minder strikt boetebeleid in de horeca, Alleen bij echte excessen. Veel Kamerfracties plaatsten vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de minister. Met hoeveel gezag kan hij mensen nog op de regels wijzen? Hoe kunnen Boa’s en politiemensen hun handhavende werk doen als hun eigen baas zich niet aan de regels houdt?

Er gingen stemmen op om de boete flink te verlagen tot onder de 100 euro. Op die manier krijgen overtreders geen strafblad. Het kabinet zal tot het uiterste gaan om die mogelijkheden te onderzoeken. Volgende week praten de boa-bonden verder met de minister, in wie de Kamerfracties nog steeds vertrouwen hebben op basis van de relatie die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd.
Maar de minister heeft een voorbeeldfunctie. Hij heeft de regels die hijzelf heeft helpen opstellen en verspreid, overtreden. Als iemand de wet overtreedt, dan wordt zo iemand aangepakt. Wij blijven dit volgen!

Ventilatie op scholen.


Om corona het hoofd te bieden en goede ventilatie te garanderen, grijpt het RIVM terug op het bouwbesluit, een reeks voorschriften waar gebouwen aan moeten voldoen. Maar dat bouwbesluit is daar nooit voor bedoeld geweest en lijkt tekort te schieten.
Hoe gaat ons college om met deze gegevens? Hoe is het met de scholen in onze gemeente gesteld? Dat vraagt Krachtig Sociaal Groen zich af, we zullen dit onderzoeken en er dan op terugkomen.

De gemeentelijke gebouwen in Weststellingwerf moeten uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn.
B&W heeft in haar collegeprogramma vastgelegd te willen werken aan een duurzame gemeente. Het vastgoed van de gemeente valt onder de doelen uit het Klimaatakkoord. Het college vindt dat het gemeentelijk vastgoed een voorbeeldrol heeft wat betreft verduurzaming.

Onze gemeentelijke gebouwen zijn verantwoordelijk voor 64% van het totale gasverbruik en 71% van de totale elektra verbruik van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het gaat om 217.035 euro per jaar. Eerst moet de huidige situatie in kaart worden gebracht. Er worden energiebesparende maatregelen per gebouw voorgesteld. Het hele project gaat meerdere jaren duren, ook moet het geld in de gemeentelijke begroting beschikbaar zijn. Een grote stap is nodig. In de komende periode worden alleen die investeringen gedaan die financieel rendabel zijn, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Tot 2024 is daarmee een bedrag gemoeid van 450.000 euro. Er is al werk gemaakt van het plaatsen van zonnecollectoren bij de sporthallen, er zijn warmte terugwin installaties geplaatst en men heeft ook al led-verlichting aangebracht in drie gymlokalen.