''Keek op de week'' (17)

Het kabinet had iedereen op het hart gedrukt om afgelopen weekend binnen te blijven, maar door het mooie weer trokken veel mensen toch naar de natuurgebieden (Rottige Meente) Je kon het sinds vorige week woensdag al merken, het werd alweer drukker op de provinciale wegen. Volgens de Veiligheidsberaad van burgemeesters hebben mensen meer moeite om zich aan de coronaregels te houden. Dit was ook zichtbaar in onze gemeente. De parkeerplaatsen bij de Rottige Meente waren allemaal bezet op zondag en men parkeerde langs de weg en ook in de middenberm. Op een gegeven moment werd het druk en parkeerden de mensen hun auto’s voor de huizen. Gelukkig was daar een Boa die foto’s maakte, je begrijpt niet dat mensen zich nergens wat van aan trekken en gewoon doen alsof er niets aan de hand is. Onbegrijpelijk. In de Keek op de Week- Week 16 schreef ik over de oude appelboom die waarschijnlijk de volgende week in de bloei zou staan, nu dit is het geval, we kunnen ons niet herinneren dat de boom zo uitbundig in de bloei stond, Prachtig, de natuur laat ons weer zoveel moois zien.

Soms treft men mensen (als iemand polshoogte gaat nemen), die thuis wonen, licht dementerend of psychiatrisch patiënt die bij het wegvallen van de dagbesteding of de wekelijkse bezoekjes van een hulpverlener of mantelzorger nu de weg kwijtraken. Als het sociale netwerk wegvalt, is er niemand meer die een oogje in het zeil houdt. Deze kwetsbare groep verwaarloost zichzelf, gaat vitaal achteruit, waarna dan de vraag moet worden gesteld; kunnen zij nog wel in hun eigen huis blijven wonen?

Mede vanwege de angst om besmet te raken mijden veel patiënten de huisarts of het ziekenhuis, denkt de branchevereniging. Dat merkt ook GGZ Nederland. Zij zien dat door het wegvallen van persoonlijk contact en de dag structuur een behoorlijke impact hebben. Hoe langer de maatregelen

duren, des te meer patiënten in de knel komen. Onrust, verwaarlozing en huiselijk geweld zullen verder toenemen.

Ook kampt de GGZ net als de thuiszorg en verpleeghuizen nog met een tekort aan beschermingsmateriaal. Nederland heeft een flinke klap gekregen, we zullen de komende maanden zien wie daar het meest last van hebben.

Vergaderingen en bijeenkomsten digitaal.

 

Wij communiceren als partij, de raad en de raadscommissies nu via de digitale omgeving. Wij proberen meer schriftelijke vragen te stellen. Maar de beantwoording duurt langer dan mondeling tijdens een commissievergadering. Dat is niet gemakkelijk(lastig) maar zorgt er ook voor dat we ons werk zorgvuldiger doen.

De gevolgen voor de gemeente van deze crisis zijn nu nog niet te overzien, maar wij denken dat de gemeente en de manier waarop wij alles doen, blijvend veranderd is, na de coronacrisis.)

We zullen beslissingen moeten nemen voor de lange termijn. Hoe gaan we als gemeente straks de groeiende groep mensen die hun werk of hun huis kwijtraken helpen? Voor een goede besluitvorming moeten wij proberen zo snel mogelijk weer echt bij elkaar te komen. Misschien is het mogelijk om met een andere indeling in de raadzaal te vergaderen. Dat kan de nadelen van niet fysiek vergaderen iets wegnemen.

De Algemene Raadscommissie

 

We hadden de afgelopen week een onlinebijeenkomst. Daarin werd de exploitatie van de kantine van de Sporthal De Steense in Wolvega besproken. De financiële onderbouwing vertoont nog te veel haken en ogen om die structureel goed te kunnen keuren. Het gaat voor 2020 om 95.000 euro en voor de jaren erna om 115.000 euro. De dekking daarvoor is er nog niet. De raad wil een goed onderbouwd plan zien. Wat ons bevreemde is dat er vanuit het college nu al gedacht wordt aan een combinatie van een nieuw dorpscentrum met de voorzieningen van De Steense. De wethouder ziet daartoe wel mogelijkheden, maar hij kon de raad niet overtuigen. De commissie wil in een raadsvergadering opnieuw over de financiering spreken.

Het is goed om te weten, dat er bij de ingekomen stukken van de vorige raadsvergadering een goed en doordacht beleidsplan van de Stichting Gemixd is ingediend. We kunnen er later op terug komen.

De basisscholen gaan vanaf 11 mei weer open.

 

Het kabinet verlengt de sinds medio maart ingestelde maatregelen omtrent het coronavirus tot woensdag 20 mei. Basisschoolkinderen gaan vanaf 11

mei de helft van de schoolweek weer naar school. De premier gaat er van uit dat 1,5 meter onderwijs van vanaf 1 juni mogelijk is in het voortgezet onderwijs. Onderwijsminister Slob vindt dat basisscholen samen met de buitenschoolse opvang moeten bepalen hoe zij de dagindeling regelen als de kinderen vanaf 11 mei weer naar school gaan. Het uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen een hele dag naar school gaan. Afgesproken is dat kinderen de halve tijd naar school gaan en de andere helft van de tijd thuis aan de slag gaan. Volgens Slob is een shift van een hele dag verstandig, omdat dit beter valt aan te sluiten op de buitenschoolse opvang. Bovendien zijn er dan minder vervoersbewegingen van en naar school. We wachten dit alles met spanning af.

Nieuws vanuit de media.

Eindelijk worden de mensen geïnformeerd via de Stellingwerf over het aantal besmettingen van het coronavirus en het aantal overledenen in onze gemeente.

De GGD Fryslân voert een contactonderzoek uit. Men verstrekt geen gegevens in verband met privacy. Het virus is al op zaterdag 21 maart in Weststellingwerf vastgesteld. Gelukkig is het testbeleid aangepast en kunnen er nu meer mensen worden getest. Het zorgpersoneel wordt nu getest en ook personen die een medische behandeling moeten ondergaan. Maar nog steeds moet de thuiszorg werken zonder beschermingsmaterialen, of ze moeten ze zelf aanschaffen. Vorige week konden we in de krant lezen dat er in Weststellingwerf 2 doden te betreuren zijn en men gaf aan dat er 22 besmettingen zijn. Van de afgelopen week is nog niets vermeld. Want niet iedereen die ziek is of het virus heeft, wordt getest of in het ziekenhuis opgenomen.

De gehele gemeenteraad van Weststellingwerf wil, dat het college deskundigen laat onderzoeken of een gang naar het Europese Hof van Justitie kans van slagen heeft om gaswinningen te voorkomen. De fracties en Lijst stellen dat er geen wetenschappelijke informatie bekend is over hoe gasvelden die dicht bij elkaar liggen op elkaar reageren bij trillingen en de schade die dit voor mens en milieu kan opleveren. Risico’s kunnen niet onderbouwd ingeschat worden en daarom moeten nieuwe gaswinningen uit voorzorg niet worden toegelaten. Bij de Nederlandse rechters heeft Weststellingwerf geen gehoor gevonden. Het college besloot daarom niet meer in beroep te gaan tegen de beschikking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreffende de gaswinning in De Blesse/Blesdijke. De kans van slagen is gering en elke procedure vraagt veel capaciteit en kost geld. Het college wil er ook geen gewoonte van maken dat tegen elk besluit automatisch bezwaar wordt aangetekend en wil dit per

besluit bekijken. Het college heeft nog wel steeds te maken met een gemeenteraad die het van belang vindt dat alles in het redelijke wordt gedaan om het gasbeleid uit te voeren dan wel te handhaven. En dat gemeentelijke gaswinningsbeleid biedt geen ruimte voor nieuwe activiteiten. Een uitspraak van het Europese Hof moet de ultieme duidelijkheid geven over de houdbaarheid van het gasbeleid zoals dat nu geldt in Weststellingwerf.

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap oftewel het VN Verdrag Handicap aangenomen.

Hiermee is de overheid verplicht om uitvoering te geven aan de afspraken in het verdrag. De ambitie is om te waarborgen dat iedereen en dus ook mensen met een beperking zelfstandig en op voet van gelijkheid kunnen meedoen in de samenleving. Het is daarom nodig om passende maatregelen te nemen en belemmeringen weg te nemen. Bestaand en nieuw beleid wordt op wet- en regelgeving getoetst aan het VN-Verdrag Handicap. Twee wijzigingen in wet en regelgeving maken dat gemeenten periodiek moeten vaststellen hoe zij lokaal gaan werken.

“Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn”. Toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering”.

Het uiteindelijke doel is om samen met mensen met een beperking te komen tot inclusief beleid. Inclusief betekent dat er in de basis al met iedereen rekening wordt gehouden. Het streven is om van Weststellingwerf een inclusieve gemeente te maken.

Juist nu in deze coronatijden dreigt een groep vergeten te worden, dit zijn mensen die zelf niet snel aan de bel zullen trekken voor hulp. In deze coronatijd is de gehandicaptenzorg complexer dan ooit, we hebben hier te maken met een enorme kwetsbare groep die in sommige gevallen probleemgedrag vertoont, zeker wanneer alles anders is dan anders. De dagbesteding is afgelast, de familie mag niet langs komen en ze mogen zelf niet van het terrein. De mensen worden onrustig van de beschermende kleding van de verzorgers. Het is niet gemakkelijk, want je kunt geen afstand houden, want de lichamelijke zorg is broodnodig en de nabijheid kunnen ze niet missen. Zo zijn er veel soorten handicaps waar we aandacht aan kunnen schenken.

Wij: Krachtig Sociaal Groen zijn ambassadeurs van Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.
Daar maken wij ons sterk voor.

Dit virus is bezig de wereld te veranderen. Daar is geen ontkomen aan. Wat wij hopen is, dat de maatregelen (de gedwongen lockdown) de mensen nieuw inzicht geeft in wat voor soort leven ze willen gaan leiden, en wat belangrijk is en wat niet. Laten we stil staan bij onze basisvaardigheden en behoeftes en we zullen met z’n allen goed moeten bedenken hoe we verder willen leven. Wij zullen daar allemaal beter van worden.