''Keek op de week'' (50)

De afgelopen week was een drukke week. Daarin hadden we de raadsvergadering op maandag en veel online bijeenkomsten en gesprekken met inwoners van Weststellingwerf.

 

Raadsvergadering maandag 7 december 2020

 

Wij hadden voor het vragenkwartier twee onderwerpen waar wij vragen over wilden stellen.

-Allereerst hebben we hebben we schriftelijke vragen gesteld over de informatiebrochure van de gemeente, die nog steeds niet is aangepast. We wachten de antwoorden af en hopen dat de aanpassingen niet te lang op zich laten wachten.

- De gemeente moet immers geen informatie blijven aanbieden die niet meer klopt en inwoners zo nodeloos laten zoeken naar de informatie die ze nodig hebben.

-Het tweede onderwerp ging erover dat wij signalen binnen hebben gekregen van mensen die zich hadden aangemeld als energiecoach, maar na hun aanmelding (al voor de coronacrisis) vreemd genoeg op geen enkele manier meer iets hebben gehoord. Inmiddels is er al wel een eerste groep in training. Wij denken dat het toch de bedoeling is dat er energiecoaches komen die in de dorpen wonen waar zij bekend zijn bij de inwoners, om daar zo extra van betekenis te kunnen zijn.

Tijdens het vragenkwartier kregen wij als antwoord van de wethouder dat er wat fout is gegaan: “Als wij de namen weten van mensen die nog steeds niets gehoord hebben, dan kunnen wij ze alsnog aanmelden”.

Wij hebben deze week contact gehad met de wethouder en een aantal namen doorgegeven.  Zij zal zorgen dat er nu wel bericht naar deze mensen toegestuurd wordt.

 

Zienswijze Ontwerp-Veenweide Programma 2021-2030

 

Een aantal punten uit ons betoog tijdens de raadsvergadering.

We willen toch een toekomst hebben voor de natuur en voor de landbouw in het veenweidegebied?  Dan zullen we er samen alles aan moeten doen om deze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van landbouw, klimaat, natuur, biodiversiteit aan te gaan en de gevolgen van bodemdaling te remmen. Het Friese veenweidegebied heeft het moeilijk. Als er niets verandert aan het waterbeheer, dan is het veen over 80 jaar verdwenen. Deskundigen hebben al een strategie bedacht om te voorkomen dat dit zal gebeuren. Volgens hen kunnen boeren er nog steeds een goed bestaan opbouwen. Het Planbureau voor de leefomgeving heeft berekend dat het Friese veenweidegebied goed is voor een uitstoot van 1,7 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is een zevende van wat de huidige kolencentrales uitstoten.  Niets doen is dus geen optie.

Op veel plaatsen wordt er al gewerkt aan het versterken van de biodiversiteit. Boeren willen zeker veel bijdragen om doelen mogelijk te maken, maar het kan volgens hen niet zo zijn dat alle financiële consequenties bij de boeren worden gelegd.

En dan de problematiek van verzakkende huizen in het veengebied.

Er werd een motie ingediend met de strekking dat Weststellingwerf deel gaat nemen aan een fonds duurzaam funderingsherstel, totdat er een provinciaal of ander alternatief is. Maar de meeste andere fracties gaven geen steun, ook KSGW niet. De wethouder vindt het meedoen ook het bieden van valse hoop. Het is niet zinvol en lost de acute problemen niet op.

Wij willen vermijden dat wij een overdaad krijgen van zonneweiden, daar zitten wij ook niet op te wachten. Keuzes zijn noodzakelijk in ons veenweidegebied. We zien dat er wel wat gebeurt, maar het duurt wel lang. Er moet draagkracht worden gezocht. De balans tussen landbouw, natuur en milieu kan hersteld worden, al men maar samenwerkt. Waar wij zeer content over zijn is, dat in de zienswijze/het amendement ook alle punten die wij hebben ingebracht, vermeld staan. Voor KSGW belangrijk zeker op te nemen punten voor de zienswijze: Oog hebben voor de sociale aspecten- Vermijden van juridische strijd- Specifieker over Weststellingwerf gebaseerd op data en reeds bekende geografische kennis (vooral uniek gebied)- Maatwerk, financiering en betaalbaarheid- Draagvlak creëren- Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting.

Uit deze zienswijze blijkt dat er wel samenwerking mogelijk is binnen de raad. En wij vinden dat dit als voorbeeld mag dienen voor het college en de coalitiepartijen waardoor de sfeer kan verbeteren.

 

Voorstel tot regenwaterspoeling van toiletten in de gemeente.

 

De oppositiepartijen stelden dat er per persoon per jaar meer dan 12.000 liter drinkwater door het toilet wordt gespoeld. En dat is zonde, gelet op het feit dat waterzuivering een complex en duur systeem is, dat bovendien veel energie vergt en dat belast dus het milieu. Daarover werd een motie ingediend om te onderzoeken of regenwater kan worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten. Dit inhoudelijk goede voorstel heeft onze steun en door samen te werken zijn wij sterker in de raad. De wethouder was bereid om de motie over te nemen. Zij gaat nu onderzoeken of er ondergrondse opvangreservoirs geplaatst kunnen worden bij gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis en openbare basisscholen.

Toeslagenaffaire

 

Het is toch wel vreemd dat, toen wij vragen stelden in een vorige vergadering over of er ook slachtoffers in onze gemeente zijn van de Toeslagenaffaire, het antwoord van de wethouder was dat zij dat niet wist, maar dat zij dat zou uitzoeken en dat wij nog antwoordt op onze vragen zouden krijgen. Dan is het slordig dat deze week de wethouder niet aan ons, maar in de krant vertelde dat er 10 gezinnen in Weststellingwerf wonen die getroffen zijn door deze toeslagenaffaire. De belastingdienst mag de namen van deze mensen echter niet bekend maken. Dit vanwege de wet op de privacy. Naar ons idee is dit de omgekeerde wereld- zoals ook parlementariër Pieter Omzigt kritisch opmerkte. Deze mensen zijn jarenlang ten onrechte als fraudeurs bestempeld, hun gegevens werden om die reden aan allerlei instanties doorgegeven. En nu er iets aan hulp zou kunnen worden geregeld, geldt ineens die wet op de privacy wél?? De wethouder zoekt nu de publiciteit om de 10 gezinnen alsnog te bereiken.

KSGW hoopt dat dit vóór Kerstmis succes mag hebben, zodat deze gezinnen op een fatsoenlijke manier Kerstmis kunnen vieren.

 

Inkomenstoets WMO

 

Door een aantal oppositie partijen, werd een motie ingediend voor een herinvoering Inkomenstoets WMO.

Het blijkt dat deze partijen niet het besef hebben wat dit voor een groot aantal cliënten van de WMO zal betekenen, daarom hebben wij dit in de raadsvergadering naar voren gebracht. Eén van die partijen vertelde, dat hij de motie naar alle collega’s had verstuurd. Nu, dit was zeker niet het geval: wij hebben niets gekregen, wij moesten deze motie lezen op vrijdagmorgen toen de motie op de agenda van de raadsvergadering (Ibabs) verscheen.

Een paar punten uit ons betoog:

De stijging van de uitgaven in het sociaal domein is niet gekomen door de invoering van het abonnementstarief WMO. Door de wet vanuit het Rijk moeten de mensen die gebruik maken van de voorzieningen en ondersteuning van de WMO vierwekelijks een bedrag van € 19,-- betalen aan het CAK.

Sinds 2015 zijn de uitgaven al gestegen, dus al voordat het abonnementstarief door het Rijk is ingevoerd. Door de decentralisatie zijn de gemeenten door het rijk met minstens 30% gekort.  Daardoor moeten zij met minder geld hetzelfde doen.

Onze gemeente heeft met een dubbele vergrijzing te maken, dit konden de indieners in de stukken van de gemeente al lezen. Er komen steeds meer ouderen die de voorzieningen en ondersteuning nodig hebben. De indieners vinden dat veel mensen het zelf wel kunnen betalen. De mensen om wie het gaat hebben echter elke maand al meer kosten voor de zorg dan een gezond iemand. Er zijn er genoeg die eind januari al heel hun eigen risico moeten betalen € 385,-- en krijgen dan ook nog de stapeling van kosten voor het gebruik van meerdere voorzieningen bij de WMO.

Juist vanwege die stapeling van kosten is het abonnementstarief door het Rijk ingevoerd. Voor veel mensen die net boven de bijstandsgrens zitten, is het bedrag dat zij aan de voorzieningen kwijt zijn, niet meer bij het CAK op te brengen. (De instantie die de eigen bijdragen van de gebruikers van de WMO int).

De indieners van deze motie beseffen blijkbaar niet, wat dit met mensen kan doen. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat mensen steeds meer de zorg mijden.

Maar ook brachten wij naar voren: dat wij zijn een OWO-gemeente zijn en of samenwerking geen optie is.

Wat ons weer opvalt is: dat het weer over het geld gaat en niet over de mensen. Kijk meer naar wat mensen nodig hebben; daarvoor is het bezuinigen zoals de indieners van de motie voor ogen hebben, niet de juiste manier. Wel bezuinigen op de ondersteuning die mensen nodig hebben, maar de dure projecten gewoon door laten gaan!

De partijen hebben deze motie ingetrokken. We denken dat ons betoog hiertoe heeft bijgedragen.