''Keek op de week'' (48)

Wij kregen deze week inzage in een bijzondere brief waar wij u een gedeelte niet van willen onthouden.

Geachte Woningstichting Weststellingwerf,
 
Geheel in overeenstemming met de periode van verblijf van Sinterklaas in ons land, waren er gisteren Pieten op het dak van mijn huis waar te nemen, en niet alleen op mijn dak. Nu is dat te verwachten in deze weken, en ik had ook braaf mijn schoen gezet, maar er waren een paar vreemde dingen bij op te merken. Allereerst waren het er zeven (wat nogal veel is voor het vullen van één schoen hier), die nogal hoorbaar op mijn dak stommelden, ten tweede waren ze er bij daglicht (meestal werken ze immers s’ nachts) en ten derde waren ze er de hele dag (erg lang voor het vullen van één schoen).
Nu had ik via een brief van u al begrepen dat ze zouden komen, en wel met een schitterend cadeau: zonnepanelen. Acht stuks nog wel. Die pasten niet in mijn schoen, vandaar dat deze Pieten ze heel behulpzaam op het dak hebben neergelegd. In ruil voor deze service kregen ze van mij natuurlijk koffie en thee gedurende de dag.
Hierbij wil ik u dan hartelijk danken voor het prachtige cadeau. U heeft echt voor Sinterklaas gespeeld en daarmee draagt u bij aan de zo noodzakelijke energietransitie.
(Naam en adres bij ons bekend.)

Als KSGW willen wij deze woningstichting ook complimenteren met deze bijdrage aan de energietransitie.


De Raad Commissie Vergadering van maandag 23 november 2020.
Er stonden 2 punten op de agenda, daarbij bleek de zienswijze van de Veenweidevisie toch nogal wat tijd in beslag te nemen. Er waren drie insprekers die allen hun eigen inbreng mee brachten voor de gemeentelijke visie. Eén sprak namens zeven landbouworganisaties: het verhogen van grondwaterpeilen in Weststellingwerf heeft niet het gewenste effect omdat grondwater wordt weggezogen naar de Noordoostpolder. Ook wij hebben op dit specifieke probleem gewezen. Een tweede lid van de initiatiefgroep Groote Veenpolder benadrukte dat in de natuur geen mensen wonen. Bij de net voltooide ruilverkaveling is een splitsing gemaakt tussen natuur en landbouw met als voorwaarde goede ontwatering voor de landbouw. En namens de bewonersgroep funderingsproblematiek Groote Veenpolder legde iemand de vinger op de zere plek. Er zijn bewoners die in moeilijkheden zijn geraakt door ernstige verzakkingen als gevolg van daling grondwaterpeil. De wethouder wees niet alleen op het bieden van perspectief aan de boeren maar ook op de funderingsschade.
Acht gemeenten willen een gezamenlijke reactie sturen op het ontwerp van het provinciale Veenweideprogramma. In het voorjaar wordt dan de balans opgemaakt en wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden.

De raad wil concrete plannen voor voorkomen wateroverlast.
Bijna de gehele gemeenteraad in Weststellingwerf accepteert dat het aanpakken van rioleringsproblemen leidt tot hogere kosten voor de burgers.
Het moet in 2025 kostendekkend zijn en dan liggen de tarieven op € 204,16 per jaar. De raad zal in december het licht op groen zetten voor het scenario in het rioleringsplan waarmee geld vrij wordt gemaakt voor de aanpak van negen knelpunten. Wij KSGW vinden dat de aanpak van de knelpunten niet genoeg is, het probleem komt voort uit een niet langer houdbare economie, het natuurbeheer moet beter en er is intensief agrarisch gebruik van de omgeving. O.a. de Zuiderweg in Noordwolde kan het water niet meer aan, terwijl er graskeien zijn geplaatst. Er zijn veel signalen: met de grote landbouwvoertuigen wordt op de smalle wegen schade veroorzaakt en worden verzakkingen gemeld. Er moet meer gebeuren dan alleen het oplossen van knelpunten om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dit staat voor 7 december op de agenda van de Raadsvergadering.

Ventilatiesystemen op de scholen


Het aanvragen voor nieuwe ventilatiesystemen om de slechte luchtkwaliteit in scholen te verbeteren ligt nagenoeg stil.
Scholen stellen de aanschaf van nieuwe systemen uit en wachten op subsidie van de overheid. En juist die beloofde subsidie van 360 miljoen euro laat langer op zich wachten dan gepland.
Veel schoolgebouwen in Nederland zijn verouderd of in slechte staat. Door de coronacrisis kwam vooral de luchtkwaliteit van de scholen (waarover wij al 2 keer in de keek op de Week over geschreven hebben) onder een vergrootglas te liggen. Minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil dat alle Nederlandse schoolgebouwen minimaal voldoen aan de wettelijke eisen voor een gezond binnenklimaat, maar daarvoor moet die beloofde subsidie dan wel uitgekeerd worden.
De signalen zijn al langer bekend. Er zijn schriftelijke vragen aan minister Slob gesteld maar deze zijn helaas nog niet beantwoord, terwijl leraren en leerlingen in ijskoude en ongeventileerde schoolgebouwen zitten.
Terwijl ook het aantal besmettingen op scholen toeneemt is volgens een Tweede Kamerlid het toch nog altijd verantwoord om de scholen open te houden. “Het is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijk en we willen niet dat ze leerachterstanden oplopen.” Maar dan hebben we wel de verantwoordelijkheid dat de gebouwen op orde zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van de politiek, maar ook van de schoolbesturen en gemeenten. Scholen moeten erop kunnen rekenen dat ze uiteindelijk 30% van het bedrag terugkrijgen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen richting het onderwijspersoneel en de leerlingen. Er wordt lesgegeven in omstandigheden die we in Nederland niet moeten accepteren.
Het advies om ten minste te voldoen aan de wettelijke eisen voor een gezond binnenklimaat kwam, nadat het RIVM aangaf dat ventilatie niet alleen noodzakelijk is om je goed te kunnen concentreren in de klas, maar dat het ook kan helpen om de overdracht van luchtweginfecties te beperken. Een subsidie van 360 miljoen moet voldoende zijn om tot 30% van de investering van scholen en gemeenten te vergoeden. Uitkeren dus, zonder verder dralen!
De Algemene Vereniging van schoolleiders bevestigt dat scholen de aanschaf van ventilatiesystemen in sommige gevallen uitstellen. De scholen hebben inderdaad geen geld om de dure ventilatiesystemen aan te schaffen en daarom speelt het geld van de overheid hierbij een belangrijke rol, mede door decentralisatie. Eerst waren de gemeenten verantwoordelijk voor onderhoud van een school, maar dat werd overgeheveld naar de schoolbesturen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bevestigd dat de regeling is vertraagd. Men laat weten dat het opstellen van de regeling meer tijd kost dan van tevoren werd verwacht. Vanaf 1 januari kunnen scholen en gemeenten een aanvraag indienen, en dat is een maand later dan gepland. Steeds was er wel een reden om het verbeteren van de luchtkwaliteit op de lange baan te schuiven: thuisonderwijs, anderhalve meterregels en onderzoek van het ministerie. En dat in deze gevaarlijke tijden van corona…


Uit de media


Met verbazing volgde ik de verhoren van de toeslagenaffaire. Er is voor mij al heel wat duidelijk bij de verhoren over de toeslagenaffaire. Waar de ambtenaren van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken elkaar de schuld gaven, moeten de bewindspersonen van die ministeries deze week vooral toegeven dat niemand eigenlijk doorhad wat voor leed de overheid haar eigen burgers aandeed.
Sterker nog, als het niet aan oplettende media en Kamerleden had gelegen, dan zou dit allemaal nooit in de openbaarheid zijn gekomen en was het tot op de dag van vandaag nog doorgegaan. De commissie kan nu al vaststellen dat de verantwoordelijke ministers en ambtenaren zich nimmer geïnteresseerd hebben voor wat er leefde onder de bevolking. Ik mis de betrokkenheid. Deze mensen zijn toch volksvertegenwoordigers! Zij spreken in deze zaak over fouten, echter het gaat hier om desinteresse en afschuiven van hun eigen verantwoordelijkheid jegens de vermeende fraudeurs. Het is te triest voor woorden dat de gedupeerde ouders hierdoor door een hel moesten gaan.
Dat er duizenden ouders al die jaren in de kou staan, lijkt niemand door te hebben. Op de laatste dag van de verhoren, maakte de premier gebruik om nogmaals zijn excuses aan te bieden voor de toeslagenaffaire.
In zijn slotwoord zei hij zich er vooral voor te schamen: ”Dat het toeslagensysteem in de 10 jaar dat ik in het Torentje zit nog altijd onveranderd is. Pogingen om het stelsel te veranderen, stranden keer op keer, terwijl intussen duizenden ouders onbedoeld tussen de wielen van de overheid zijn geraakt”. Wat men leert uit deze toeslagenaffaire is: dat er een beeld is dat transparantie niet prioriteit nummer één was bij dit kabinet. Maar er gloort nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel, er is nu eindelijk een stukje erkenning. Maar dat neemt niet weg, dat er straks duizenden ouders en kinderen zonder geld zitten met de kerst. Op vragen van onze kant of er ook gedupeerden in onze gemeente wonen, hebben we nog geen antwoord gekregen. Terwijl gemeenten deze mensen wel mag helpen. Wij stellen onze vraag daarom schriftelijk nogmaals. Kerstmis is immers al over minder dan vier weken.

( Eerder verschenen Keek op de week's  vind u in het achief )