''Keek op de week'' (44)

De samenleving verandert, het gaat zo snel. Je hoeft maar naar buiten te kijken en je ziet de verandering. Elk jaar in de herfst laten de bomen de bladeren vallen, om vervolgens in de lente weer nieuwe te krijgen.

En dan wacht je in het voorjaar af of deze bomen weer bladeren krijgen.
Wat zien we dan? De meeste bomen hebben het dan wel gered, maar een aantal (zoals na de extreme warme droge zomer), hebben er grote moeite mee om straks opnieuw in blad te komen. Die hebben het dan niet gered. En zo gaat het ook in de samenleving. Zekerheden zijn er niet.

Eenzaamheid


Vaak denkt men bij eenzaamheid direct aan ouderen. Maar door de contacten die wij hebben, komen we steeds vaker in aanraking met vragen over gevoelens van eenzaamheid onder jongeren.
Eenzaamheid heeft onder andere te maken met ingrijpende gebeurtenissen of nare ervaringen in je leven die je met niemand kunt of wilt delen. En dat heeft niets met leeftijd te maken.
Men zegt niet zo gauw: ‘ik voel me eenzaam’. Niet alleen omdat het moeilijk is om dat toe te geven, je hoort immers toch flink en sterk te zijn in deze maatschappij, maar ook omdat je dat niet altijd bij jezelf herkent. Feit is dat je jezelf kunt laten omringen met veel mensen terwijl je je toch eenzaam voelt.
Bij langdurige eenzaamheid, zo vanaf negen maanden tot langer dan een jaar, treden er hersenveranderingen op. Je lichaam ontvangt dan een signaal om te stoppen met de productie van oxytocine, ook bekend als ‘knuffelhormoon’. Zodra je lichaam geen oxytocine meer aanmaakt, verlies je ook de behoefte om aangeraakt of geknuffeld te worden. Gevolg hiervan is groter dan je denkt: je raakt vervreemd van andere mensen én van je naasten.
Vooral nu de herfst- en de wintermaanden eraan komen, in combinatie met een langdurige Lock-down en/of quarantaine vanwege de coronacrisis, kun je er meer last van hebben.
Er zijn mensen die je een luisterend oor kunnen bieden, je praktische tips geven en je eventueel naar de juiste instantie doorverwijzen.
Wil je meer weten over ‘Eenzaamheid’, kijk op:
Eenzaamheid Informatie Centrum: www.eenzaamheid

Onzeker over de toekomst


Er zijn genoeg mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Sommigen zijn onzeker over de toekomst. Bij ons in de gemeente blijkt dat het voor mensen nog steeds nodig is om een beroep te doen op de voedselbank en de kledingbank.
Er komt nu een nieuwe groep die aanspraak gaat maken op de voorzieningen. Ook deze mensen moeten op onze gemeente kunnen rekenen, want er is vanuit de overheid meer geld uitgetrokken voor mensen die in deze negatieve spiraal terecht zijn gekomen. Nu, terwijl wij leven in de coronacrisis, blijkt de voedselbank echt nodig te zijn. Er zou meer aandacht moeten zijn voor mensen die om hulp komen vragen. De gemeente heeft beloofd om maatwerk te leveren, daarom moeten

mensen bij de gemeente kunnen aankloppen en geholpen worden.
Als je als gemeente je meer bezighoud met plannen maken en het realiseren van grote projecten, dan zal men het draagvlak van de inwoners verliezen. Het is belangrijk om te weten wat er leeft bij onze burgers in de gemeente, vooral bij de doelgroep die gebruik maakt van de voorzieningen. Deze mensen vinden dat zij te weinig worden gehoord. Maar daar is wel daadkracht van de gemeente bij nodig.
De gemeente heeft de zorgplicht voor mensen met minimale bestaansmogelijkheden:
Financieel, sociaal en op gebied van gezondheid.

Uit de Media


De Veiligheidsregio Friesland, waarin de Friese burgemeesters zitting hebben en waarvan Buma als voorzitter van Leeuwarden voorzitter is, heeft de Friese situatie donderdag besproken. “De paniek die er elders in het land soms blijkt te zijn, hoeven we hier niet te hebben. Maar de regels moeten we ook hier opvolgen”, zei Buma na de bijeenkomst.
Uiteindelijk bepaalt de naleving van de regels de mate waarin het virus kan worden ingeperkt. “Hoe meer we de regels volgen, hoe eerder we uit deze situatie komen. Dat is het perspectief”.

Het lijkt erop dat verpleeghuizen nu met minder uitbraken te maken hebben dan tijdens de eerste coronagolf. Het verschil met toen is dat nu wel voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Medewerkers van de verpleeghuizen dragen nu mondmaskers om de kans te verkleinen dat zij het virus mee naar binnen nemen. In tegenstelling tot het voorjaar wordt nu ook het personeel getest. Door de vergrijzing gaat de zorgvraag toenemen.
Hoe ziet het leven met corona in Nederland eruit?
Voorspellen is en blijft lastig, omdat niemand weet of en hoe snel we er in slagen het virus onder controle te krijgen. In een open en democratische samenleving als Nederland zal het moeilijk zijn om dat te realiseren. Testen en opsporen van besmettingen zijn daarbij heel belangrijk. Als we ons goed aan de regels houden moet het toch een keer lukken.

Verzakkingen woningen, wegen en bedrijfsgebouwen.


Vorige week lazen we in de media dat de funderingen van vele duizenden woningen, bedrijfsgebouwen en wegen in het veenweidegebied ernstig beschadigd zijn. Ook in Weststellingwerf hebben wij ermee te maken. De waterpeilen zijn fors verlaagd omdat de intensieve landbouw mogelijk gemaakt moest worden. Door de lage waterpeilen verbrandt (oxideert) het veen en treden zettingen op. Daardoor worden ook de waterstanden bij gebouwen in het veenweidegebied lager. Als huizen op houten palen zijn gebouwd, en die zijn er in Weststellingwerf, kunnen de palen gaan rotten en raken de huizen beschadigd. Waterschappen zijn in het landelijk gebied verantwoordelijk voor de waterpeilen. Gedeputeerde Staten van Fryslân en het dagelijks bestuur van het Wetterskip erkennen dat er problemen zijn en willen onderzoek naar funderingen wel gaan subsidiëren en bewoners adviseren. Maar de aansprakelijkheid wordt wel bij de gedupeerden neergelegd. Waar hebben dat eerder gehoord/ gelezen? Dezelfde verkramping als de aardbevingsschade in Groningen zien we hier. Jarenlang werd daar over de bewoners gepraat en werd het probleem afgeschoven naar de mensen die schade ondervinden, met alle financiële en sociale gevolgen van dien. Om de veenweiden te redden, zeggen deskundigen: “De peilen moeten omhoog”. Het oplossen van de problemen in de veenweiden is complex. Er zijn veel mensen betrokken bij het zoeken naar oplossingen, maar gedupeerden zijn nauwelijks vertegenwoordigd in de vele overlegorganen. Iedereen zou hierbij betrokken moeten worden, om te zoeken naar een oplossing voor alle partijen. Wij Krachtig Sociaal Groen Wetstellingwerf maken ons zorgen en willen deze zaak hoog op de agenda van de gemeente houden.