'Keek op de week'' (43)

Deze week ontvingen alle inwoners van Weststellingwerf die gebruik maken van de WMO een brief, waarin bekend wordt gemaakt dat er veranderingen aankomen.

Er staat o.a. in dat er meer voorzieningen opgezet gaan worden waar inwoners gebruik van kunnen maken zonder indicatie, zoals dagbesteding en andere inloopvoorzieningen.  Er wordt gedacht dat ondersteuning zo toegankelijk wordt voor iedereen, dat de mantelzorgers worden ontlast en dat inwoners elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Dat klinkt mooi op het eerste gehoor.

Daarna komt aan de orde dat de aanvragen voor huishoudelijke hulp vanaf nu op een andere manier worden beoordeeld en wordt er gekeken: “… hoe de hulp slimmer ingezet kan worden.” Altijd fijn als dingen “slimmer” worden gedaan, denk je dan nog.  Ook wordt er voor het WMO-vervoer een starttarief van €1,50 per rit ingevoerd en wordt er gekeken naar alternatieve vervoersvormen, zoals het gebruiken van deelauto’s en vrijwilligersvervoer. “Wanneer deze nieuwe werkwijze start, ontvangt u hierover aanvullende informatie”, wordt ons beloofd.

Dit is een brief vol met aangekondigde bezuinigingen, maar dan zo beschreven, dat mensen die dit lezen, gesuggereerd worden dat het beter en slimmer voor hen zal gaan worden georganiseerd. Dat komt vooral door de zin bovenin de brief, waar staat: “Omdat we als gemeente zien dat de vraag naar ondersteuning toeneemt, is het nodig opnieuw te kijken hoe we het zo goed mogelijk kunnen organiseren zodat de hulp passend is bij uw vraag.” Maar dat is de reden niet: de reden is: deze: “… zodat wij op uw hulp kunnen bezuinigen.”

Tussen 1 januari en juli 2021 wordt er opnieuw geïndiceerd.

“Iedereen die huishoudelijke hulp krijgt wordt benaderd voor een gesprek”, staat er in de brief. Dat is een zogeheten Keukentafelgesprek, maar zo staat het niet in de brief. De vlechtwerker zal dan kijken wat een passende indicatie voor u is.

Het kan zijn dat het aantal uren dat u als ondersteuning krijgt gaat veranderen, omdat er nieuwe regels zijn opgesteld, die door de bezuinigingen zijn ingegeven.  Ook als de situatie van de cliënt naar verwachting voorlopig niet zal veranderen, kan de vlechtwerker ervoor kiezen een langdurige indicatie af te geven voor 8 tot 10 jaar. Een erg vreemde periode, vinden wij en wij zijn benieuwd wat er écht achter zit. Intussen zijn er ook al afspraken gemaakt met de thuiszorg en met de organisatie van wie u de huishoudelijke hulp krijgt. Als uw situatie het toelaat hoeven zij geen vervanging te regelen als uw vaste hulp kortdurend ziek is; dit geldt ook tijdens de zomervakantieperiode.

Iedereen die gebruik maakt van de huishoudelijke hulp, ontvangt in het voorjaar een brief van uw zorgaanbieder. Wanneer uw indicatie afloopt of er is aanleiding om uw indicatie te veranderen, dan kan het zijn dat u gebruik kunt maken van die voorzieningen waar zonder indicatie gebruik van gemaakt kan gaan worden. En u mag bij het gesprek dan ook familie, een mantelzorger of een onafhankelijke cliënt ondersteuner uitnodigen bij het gesprek.

Kijk dit is dan mooi, er staat: u houdt uw ondersteuning vanuit de WMO, alleen voor veel mensen is niet duidelijk hoeveel ondersteuning/ uren er overblijven wat betreft de huishoudelijk hulp en hoe!

Door de manier waarop de brief is opgesteld, zou je haast denken dat men dit alles uit liefdadigheid doet …

Een mooi verhaal dus, maar waarin de inwoners wel mooi een rad voor ogen wordt gedraaid, want men is erop uit uw uren terug te draaien en bovendien u hulp te onthouden bij kortdurende ziekte van de hulp en in de zomervakantie. Bij die gelegenheden raak je als cliënt dus dubbel achterop.

Uit de Media

 

Met de door het kabinet verscherpte maatregelen, zien de organisatoren, die de intochten van Wolvega, Noordwolde en De Blesse organiseren geen mogelijkheden om het Sinterklaasfeest veilig en verantwoord door te laten gaan. Alles heeft te maken met het besmettingsgevaar van Covid-19. Het organiseren van de jaarlijkse feestelijke intocht betekend een grote verantwoordelijkheid voor de organisatie, alles moet getoetst worden aan de noodverordening.

Laten we hopen dat het kinderfeest volgend jaar gewoon weer kan doorgaan.

 

Uit de Raadscommissievergadering van 19 oktober 2020.

 

Op de agenda stond de 2e fase van het bestaande fietspad langs de rivier de Linde. Het college vraagt de gemeenteraad om 1.471.529 euro uit te trekken voor de verbetering van het bestaande fietspad langs de Linde tussen de Domeinenweg tot aan de Kontermansbrug bij De Hoeve.

Het deel tussen de Hemweg bij Steggerda en de Kontermansbrug werd in het vakantieseizoen afgesloten vanwege scheuren in het asfalt, ook zaten planken los bij een fietsbruggetje. Deze situatie bestaat nog steeds.

Bij het maken van de eerste plannen in 2016 werd nog uitgegaan van een relatief eenvoudige reconstructie van het bestaande fietspad. Met het nu voorliggende plan wordt een geheel nieuw fietspad gerealiseerd. Met name de noodzaak van verbetering van de ondergrond zorgt voor een extra kostenpost van 400.000 euro. Er is lering getrokken uit de eerste fase van het project van het Linde fietspad. Toen werd er gekozen voor een fietspad van asfalt op een lichte betonfundering op veengrond. Op verschillende gedeelten van dit fietspad kwamen al snel de eerste scheurvormingen.

In de derde fase gaat het om een nieuw fietspad tussen Kontermansbrug en de Noordwoldervaart, daarbij wordt de oorspronkelijke loop van de rivier de Linde hersteld ten behoeve van natuurontwikkeling en waterberging. De provincie Fryslân is bezig om daar gronden te verwerven in het kader van natuurontwikkeling. De derde fase van het Lindefietspad gaat 580.000 euro kosten. De raad moet nog instemmen om verder te gaan met het maken van de plannen.

De gemeente Weststellingwerf werkt sinds begin 2019 niet langer mee aan het winnen van aardgas in de gemeente

 

Het bedrijf Vermillion Energy diende februari 2019 een vergunningsaanvraag in voor drie maanden seismisch onderzoek in de onderzoeksgebieden Hemelum en Lemsterland, waaronder ook deels de westhoek van Weststellingwerf valt. Volgens de wethouder wordt bij seismologisch onderzoek de provincie benaderd. Die vraagt advies aan de gemeente. Onze gemeente heeft afwijzend gereageerd. Vanwege de coronacrisis heeft Vermillion het seismisch onderzoek uitgesteld naar het najaar van 2021. Daarvoor zal Vermillion een nieuwe ontheffing via rijk en provincie moeten aanvragen. Het gaswinningsbeleid van de gemeente biedt geen ruimte voor nieuwe gaswinningsactiviteiten, maar alle pogingen om winningen via de Minister en de Raad van State tegen te houden zijn tot dusver gestrand.  In augustus is bv. het ministerie ondanks 300 zienswijzen akkoord gegaan met het winnen van gas in datzelfde gebied bij Oldelamer tot 2040.

Ook dit jaar was er een werkvergadering waarin deskundigen meldden dat de gang naar het Europese Hof helemaal geen zin heeft. De gaswinning is niet in strijd met de Europese regels. Het blijft een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Men moet de schade en risicoproblematiek niet vergelijken met die in Groningen. De gaswinningen passen binnen het beleid van het Rijk. De deskundigen verwachten dat in sommige gevallen de gaswinning vertraagt, maar niet stopt. En als verder aan alle veiligheidsvereisten wordt voldaan, en zaken als het milieu en de natuur  niet in het geding zijn, dan wordt door de minister ingestemd met de gaswinning. Dus blijft de gemeente met lege handen staan. Pas als de Tweede Kamer de mijnbouwwet zo aanpast dat burgers en lokale overheden meer inspraak krijgen bij de winning van gas dan kan er iets aan gedaan worden. Maar er zijn partijen die denken aan de verkiezingen, daarom zullen zij het toch tegen beter weten in blijven proberen.

Woningbehoefte in Weststellingwerf

 

Volgens de secretaris PB Eendracht van Nijeholtpade die alle Plaatselijk Belangen een brief heeft gestuurd, krijgen de dorpen een steeds groter probleem en dat is de krimp in de gemeente Weststellingwerf.

Volgens de inspreker (voorzitter van PB Nijeholtpade) in de Algemene raadscommissie vergadering willen de inwoners in de dorpen blijven wonen, maar trekken noodgedwongen weg. Er zijn geen geschikte woningen. Voor jongeren zijn er geen betaalbare starterswoningen en voor ouderen zijn er geen aangepaste woningen in de kleinere dorpen. Het argument dat jongeren niet in hun dorp kunnen blijven wonen omdat de prijzen van de woningen te hoog zijn, kan gewoon teruggekaatst worden naar de bewoners die hun huis verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs. Men vergeet dat de gronden voor Lindewijk al zijn verworven, deze hoeven dus niet meer aangekocht worden. Hij gaf aan dat de dorpen op slot gaan als er zo’n 200 tot 250 huizen in de tweede fase van de Lindewijk in Wolvega worden gebouwd. Waar de PB Nijeholtpade mee komt geldt niet voor alle dorpen in Weststellingwerf.  Er is in de hele gemeente al een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte, daar was dit PB niet van op de hoogte. Dit onderzoek is nog vertrouwelijk maar dit wordt binnenkort openbaar gemaakt. En de afgelopen jaren is er nog in veel dorpen bijgebouwd. Wij: Krachtig Sociaal Groen vinden dus dat de dorpen niet op slot zitten. Wij hadden een aantal vragen voor de voorzitter, deze kon hij niet beantwoorden. Dat waren: Wordt de leefbaarheid vergroot door meer inwoners?  Waar zou dan de bebouwing moeten plaatsvinden?  Gelet op het feit dat het in de meeste dorpen gaat om lintbebouwing is de vraag waar de bebouwing zou moeten plaats vinden volgens mij wel gerechtvaardigd. Vraag maar eens aan de inwoners van een dorp waar dan mogelijk gebouwd zou kunnen worden. Het meest voorkomende antwoord zal zijn: niet naast ons en datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de andere Plaatselijk Belangen. Wat betekent dit financieel voor de gemeente?  Sommige partijen vinden dat er geen overleg is geweest over de woningbouw. Nu wil de wethouder de dorpen volgend jaar betrekken bij het opstellen van een nieuwe woonvisie. Er zijn nog 40 grote kavels beschikbaar in de Lindewijk. Ook zal er in de wijk ruimte zijn voor ouderen (denk aan hofjes) en starters.  We zijn benieuwd.