''Keek op de week" (42)

Coronanieuws in onze gemeente.

Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente neemt nog steeds toe.

Op de persconferentie van 13 oktober zijn strengere maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

Het coronavirus heeft de afgelopen periode te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het doel van deze maatregelen is het virus onder controle te houden. Daarbij blijft het cruciaal dat we de 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal.

Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak zijn tol.

Het kabinet besluit op 26 oktober, of er extra steun komt voor de branches die weer hard geraakt worden door de nieuwe ‘gedeeltelijke lockdown’.

Ook in Weststellingwerf vertonen de coronacijfers een stijgende lijn. In totaal zijn er nu in de gemeente op 15 oktober 40 geregistreerde besmettingen. Vier mensen uit Weststellingwerf zijn tot dusver aan het virus bezweken. Steeds meer scholen hebben te maken met leerlingen en leerkrachten die positief worden getest op corona. De scholen blijven gewoon open.

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met computers.

 

Problemen in andere leefdomeinen hebben vaak laaggeletterdheid ten grondslag.

Het is echt schokkend hoeveel mensen moeite hebben met basis -vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het aantal laaggeletterden neemt toe. In 2012 was dat maar liefst 12 %. Het is ook een groot misverstand dat het vooral nieuwkomers zijn die laaggeletterd zijn. Meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon.

Gewoon hier in Nederland geboren en naar school geweest. Zelfs mensen die een middelbare beroepsopleiding hebben gedaan, hebben kans op laaggeletterdheid. De onderwijsinspectie zegt al jaren dat niet alle kinderen voldoende leesvaardigheid hebben als ze van de lagere school afkomen.

Laaggeletterdheid klinkt als een probleem dat in het onderwijs thuishoort, maar, laaggeletterdheid uit zich vaak in andere problemen: het niet kunnen vinden van een baan, armoede, schulden, gezondheidsproblemen. Met bv. Gebrekkige digitale vaardigheden of niet goed kunnen lezen kun je ook niet goed deelnemen AAN de maatschappelijke politieke debatten. Sterker nog: de meeste communicatie met de overheid gaat tegenwoordig digitaal. Je hebt het gewoon nodig in het dagelijks leven. Nederlandstalige laaggeletterden worden niet genoemd in het beroepscompetentieprofiel van Sociaal Werk Nederland, terwijl het de grootste groep is. In het onderwijsveld wordt bv. veel aandacht besteed aan laaggeletterdheid, maar vooral in de vorm van cursussen en lesmateriaal. Daar moeten vooral de juiste mensen komen. De autochtone laaggeletterden zie je amper bij die taalcursussen. Movisie en Stichting Lezen en Schrijven willen samenwerken in het Expertisepunt Basisvaardigheden. Het centrum zal onder andere dienen als vraagbaak voor vragen over laaggeletterdheid en zorgen dat kennis, onderzoek en ervaringskennis bij elkaar gebundeld wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor alle doelgroepen.

Lokale partijen van Nederland. Deze brief kwam de afgelopen week bij ons binnen en dit willen wij u niet onthouden.

 

In 2018 stemde bijna 33% van de Nederlanders op een lokale partij. Het Sociaal Cultureel Planbureau stelde dat de groei van lokale partijen te maken heeft met de sociologische trend dat mensen steeds meer hechten aan hun lokale identiteit. Ondanks dat lokale partijen hun waarde allang bewezen hebben, is er een voortdurende ongelijke behandeling tussen landelijke en lokale partijen. Landelijke partijen krijgen jaarlijks zo’n 10 miljoen subsidie. Dat geld kunnen zij besteden aan scholing, ledenwerving en onderzoek. Daar bovenop krijgen landelijke partijen ook nog eens 6 miljoen euro per jaar voor wetenschappelijke bureaus en jongerenorganisaties. Met een aangenomen motie van een landelijke partij willen zij (de landelijke partijen) zich nog verder versterken. Lokale partijen moeten zelf op zoek naar gelden en dat moeten zij zoeken bij particulieren of de plaatselijke middenstand. De lokale partijen van Nederland vinden dat deze ongelijkheid moet worden rechtgetrokken.

Er wordt gevraagd om onze krachten te bundelen in dorpen en steden en elkaar te versterken. Niet door onderlinge verschillen tussen lokale partijen te benadrukken, maar door samen een vuist te maken. Om de gevestigde orde en traditionele partijen te laten zien dat het anders moet: niet topdown, maar bottom-up. Om onze democratie de stap te laten maken naar de werkelijkheid van deze eeuw door recht te doen aan het feit dat één derde van de bevolking op een onafhankelijke lokale partij stemt.

Dit is een campagne van een aantal lokale partijen, zij stellen dat dit het moment is om in de landelijke politieke arena de stem van onafhankelijke lokale partijen te laten klinken.

Bezuinigingen op de WMO

 

Wij worden geregeld gebeld en opgezocht door mensen die in onze gemeente wonen en gebruik maken van de WMO, met vragen over de WMO. Zij maken zich zorgen over hoe hun zorg /ondersteuning vanaf 1 januari 2021 geregeld is.

Wij hebben tijdens de vorige raadsvergadering vragen gesteld over de telefonische indicaties die in een zeer korte tijd hebben plaatsgevonden en de bezuinigingen die men erdoor wil drukken. In antwoord daarop werd aan Lijst Postma -Krachtig Sociaal Groen medegedeeld dat voor veel mensen de indicatie op 30 september afliep. Sommigen hebben al een gesprek gehad, een aantal mensen heeft bij ons aan de bel getrokken omdat ze nog altijd in onzekerheid zijn, bv. over het aantal uren huishoudelijke hulp dat men na 1 januari zal krijgen.  Er is nog tijd, maar het is niet ideaal als je pas in december hoort dat er iets gaat veranderen in het aantal uren dat je nog krijgt. De wethouder gaf als antwoord op onze vraag tijdens de raadsvergadering waar de mensen naar toe moeten als ze niet worden gehoord:  “mensen kunnen gebruik gaan maken van hun rechten door bezwaar en beroep aan te tekenen”. We hebben het hier wel over veel mensen die de 80 jaar zijn gepasseerd. Er is een Vrijwilligers steunpunt geopend in onze gemeente, mooi maar, men heeft moeite om vrijwilligers te vinden, vanwege corona. Stel dat je met vragen komt die privé zijn, wil je die dan delen met een kennis die als vrijwilliger in het gebiedsteam blijkt te werken?

Er heerst grote onrust onder ouderen en gehandicapten die vaak sterk afhankelijk zijn van thuishulp. Vanwege de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet de gemeente erin voorzien dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. De plannen van onze gemeente pakken desastreus uit. Grote groepen mensen die zorg, ondersteuning nodig hebben, kunnen daar straks geen gebruik meer van maken. Ongelijkheid: in de ene gemeente krijgt u straks wel hulp en in de andere niet.

Gemeenten (ook de onze) moet(en) hun-wettelijk verplichte rol op dit terrein beter oppakken.

Wij hebben in de laatste raadsvergadering vragen gesteld over de Toeslagenaffaire.

 

O.a. deze vraag: “Zijn er in onze gemeente ook gezinnen die het slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire?” De wethouder kon op deze vragen nog geen antwoord geven, ze beloofde dat er schriftelijk een antwoord zal komen. Dat wachten we gespannen af. Maar intussen is er weer nieuws.

De vrees is groot dat de zaak ook in 2021 niet opgelost zal zijn. De Tweede Kamer is verbolgen over het feit dat er wel al wel 3,5 miljoen euro is uitgegeven aan ingehuurde consultants, terwijl in heel Nederland nog maar 90 slachtoffers een uitbetaling hebben gekregen. (van de naar schatting 26.000 mensen die in aanmerking komen voor compensatie.)

Staatsecretaris van Huffelen zorgde afgelopen zomer voor een onaangename verrassing met haar mededeling dat de afhandeling vertraging oploopt. Het optuigen van de herstelorganisatie kost volgens haar meer tijd. Voor de uitvoering is 110 miljoen euro gereserveerd. Daarvoor zijn inmiddels 501 mensen aangenomen. Tegelijkertijd zijn er pas zeven zaken afgehandeld. Staatsecretaris van Huffelen: “Natuurlijk had ik gewild dat we veel meer ouders hadden kunnen helpen”. Wel denkt ze volgend jaar ‘snel te kunnen opschalen’.    Waarom lijkt deze operatie maar niet van de grond te komen? Waarom komt zij deze mensen die al in beeld zijn niet tegemoet met een voorschot, zodat deze mensen toch een beetje kerst kunnen vieren? Volgens de staatsecretaris is dat idee ‘sympathiek’, maar niet verstandig’: daardoor zou tijd verloren gaan om mensen echt recht te doen. Deze narigheid duurt al 10 jaar, waarom gebeurt zoiets?

Wij zijn nog steeds benieuwd of er ook in onze gemeente mensen het slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire. In de media vernamen wij enige tijd terug dat gemeenten deze mensen in de tussentijd zou kunnen helpen.

En dat is de achterliggende gedachte van onze vragen.