''Keek op de week'' (37)

We hebben volgens mij nog nooit zo veel thuis gezeten als dit jaar. Het coronavirus kluisterde de meeste mensen aan huis, of we dat nou wilden of niet. Wat er nu gebeurt is dat het aantal coronabesmettingen op veel plekken weer toeneemt.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Friesland neemt na twee weken van dalingen weer toe. Als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen zoals de laatste tijd, zijn nieuwe maatregelen nodig. RIVM.  Met name onder jongeren zijn er de laatste tijd veel besmettingen.

 

De afgelopen week hebben in Friesland bijna vijfduizend mensen zich laten testen. Dat was niet eerder zo hoog, aldus de GGD. Het zijn er 731 meer dan vorige week.  Zorgmedewerkers krijgen sinds woensdag voorrang bij een coronatest. In Friesland hebben tientallen medewerkers daar gebruik van gemaakt.

Er zijn zaterdagochtend 1231 nieuwe positieve testen in het land bij het RIVM gemeld. Dat zijn er nauwelijks minder dan gisteren, toen het aantal besmettingen met 1270 voor het eerst uitsteeg boven de signaalwaarde van 7 per 100.000 inwoners. Dat is één van de grenzen die voor het kabinet aanleiding kunnen zijn om in te grijpen.

Gisteren besloot het kabinet dat een deel van het zorg- en onderwijzend personeel voorrang krijgt bij het afnemen van een coronatest. Bij die afkondiging was nog niet duidelijk hoe de voorrangsregel in de praktijk moet gaan werken.

De GGD GHOR, de koepelorganisatie van de 25 GGD’s, laat nu weten dat het nog niet mogelijk is om het personeel met voorrang te testen en dat het voorrangsbeleid de komende week wordt vormgegeven.  

Thema Wonen.

In maart volgend jaar zijn er Tweede Kamer Verkiezingen. Wij/ik denk(en) dat het thema wonen een belangrijk rol zal spelen.

De goede wil is er wel, maar die wordt wat ons betreft nog te weinig omgezet in daden. Veel gemeenten hebben geen inzicht in hoeveel seniorenwoningen er nu en over twintig jaar nodig zijn. Heeft onze gemeente enig idee hoeveel woningen zij bv. voor ouderen heeft en hoeveel woningen zijn er in 2030 nodig zijn?

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren (en jongeren) nog steeds onvoldoende van de grond. Terwijl op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen nodig zijn. De oorzaak? Gebrek aan visie, te hoge grondprijzen, geen samenwerking van partijen en gebrek aan daadkracht.

Men zou moeten kijken naar het publieke belang. Is er bij de gemeente wel voldoende besef van de urgentie? Ook in onze gemeente neemt de vergrijzing toe, we lezen al over dubbele vergrijzing.

Investeren in seniorenwoningen zorgt er toch voor dat er minder zorg nodig is.

Het is tijd dat de gemeenten aan de slag gaan. De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg.  Als oudere mensen willen verhuizen naar een geschikte seniorenwoning, kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. Bovendien komt hun woning vrij voor starters en families in een woningmarkt die helemaal op slot zit.

Uit de Media

In het Friesch Dagblad van zaterdag 12 september las ik een stuk “Beelden met een luchtje”, geschreven door Jan Ybema.

Dit schrijven laat zien dat wij ‘Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf ‘niet alleen met deze materie (onderzoek) bezig zijn. In het Friesch Dagblad  worden verschillende meningen geuit, o.a door een oud-directeur van Tumba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit en een historicus van de Rijksuniversiteit Groningen. In het dagblad leest men : Peter Styuvesant , die als domineeszoon in 1612 werd geboren in Peperga. Hij trad in dienst van de West-Indische Compagnie en werd in 1642 directeur op Curacao. Er zouden in die tijd enkele tientallen tot slaaf gemaakten hebben gewerkt in de tuinen van de Compagnie om personeel van voedsel te voorzien.

Van 1646 was Peter Stuyvesant in Nieuw-Amsterdam, het latere New York, directeur-generaal van de kolonie Nieuw Nederland. Hij liet slaafgemaakte Afrikanen overkomen via Curacao en direct uit Afrika. Daarmee was hij de grootste slavenbezitter in de Nieuw-Nederlandse kolonie. Bovendien stuurde hij militaire acties aan tegen de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Hij stond bekend als een meedogenloos bestuurder.

In Wolvega staat sinds 1955 zijn bronzen standbeeld. Net al bij het West-Indisch Huis in Amsterdam.

Ik heb al eerder in een Keek op de Week hierover geschreven.

In zijn geboortedorp verwijst een monument (1989) van een schip naar Peperga’s beroemdste zoon. En in Scherpenzeel staat een zuil.

Deze monumenten voor Stuyvesant stammen uit de jaren vijftig en tachtig. Toen waren de inzichten toch al wat voortgeschreden, dus hier moet nodig ook het andere verhaal verteld worden volgens de historicus van de Rijksuniversiteit van Groningen.

Omdat wij al eerder met een onderzoek bezig waren over het verleden en de standbeelden straatnamen van Weststellingwerf hebben wij een brief gestuurd aan de Burgemeester, college en de raad. In deze brief vraagt ‘krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf’ of men een standpunt kan innemen over het standbeeld van Peter Stuyvesant. Hierop hebben wij een antwoord gekregen. Daaruit blijkt dat wij de discussie aan zullen gaan en ons zullen beraden over wat wij met de minder fraaie kant van het verleden kunnen doen. Wat ons betreft hopen wij dat de maatschappelijke discussie doorzet en tot een verandering zal leiden, ook in de omgang met het verleden.

Scholen moeten zich bij de ventilatie in schoolgebouwen houden aan de nu al geldende eisen uit het bouwbesluit;

Er is geen reden om daar vanwege corona nu af te wijken.

Als het systeem daaraan niet voldoet, kan de school contact opnemen met de plaatselijke GGD, die adviseert over passende maatregelen. Dat staat in een brief van minister Slob aan onderwijskoepels en de Tweede Kamer.

De leerlingen zijn alweer naar school maar in onderwijskringen is ongerustheid over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus.

Volgens Slob zijn de meeste scholen zelf al nagegaan hoe het met de ventilatie is gesteld. Hij roept alle scholen die dit nog niet hebben gedaan op, om dit uit te zoeken.

De minister benadrukt dat hij de adviezen van het RIVM volgt. Daaruit blijkt dat besmetting met het virus vooral gebeurt door overdracht via druppels, en via direct en indirect contact. Er zijn een paar aanvullende adviezen. Scholen moeten regelmatig ramen en deuren voor 10 tot 15 minuten openzetten. Ook moeten scholen sterke luchtstromen via ventilatoren en mobiele airco’s in lokalen en kantines voorkomen. Het is nu aan de scholen om uit te zoeken of de huidige systemen voldoen.

Dus reden genoeg voor Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf om er een onderzoek naar te doen.

 

Veel scholen in onze gemeente zijn al nagegaan hoe het met de ventilatie van hun schoolgebouwen is gesteld. Natuurlijk blijven er twijfels of de scholen wel kunnen voldoen aan de ventilatievoorschriften.

De discussie leidt tot onduidelijkheid en zorgen bij sommige scholen, leerlingen en ouders. Je wilt niet dat er een risico bestaat dat het virus via slechte ventilatie terechtkomt bij ouders, opa’s en oma’s.

Wij vinden het raadzaam dat er daarom ook naar het binnenklimaat in scholen wordt gekeken, zowel voor de leerlingen als voor de docenten.

In een ruimte van een lokaal van 47m2 met mechanische ventilatie mogen op kantoor maximaal 7 werknemers werken.

In die ruimte zitten nu wel meer dan 20 leerlingen met een leerkracht.

Als er al een raam in een lokaal open kan, dan is dat niet hoog met dwarsventilatie, maar op zithoogte, waardoor iedereen op de tocht zit.

Wij hebben contact gehad met de Stichting Comprix, het Linde College, andere onderwijsinstellingen en een groot aantal van de basisscholen.

Wij hebben vragen gesteld o.a. hoe het is gesteld met de ventilatie in de schoolgebouwen. Is deze coronaproof?

Ons blijkt dat geen enkele school coronaproof is. De basisscholen waren al voor de zomervakantie bezig om de ventilatiesystemen op orde te krijgen.

Alle scholen, ook het voortgezet onderwijs hebben een CO2 meter die eigenlijk in elk klaslokaal geplaatst zou moeten zijn. Men voldoet wel aan de richtlijnen van het RIVM.  Ook werken de scholen met een ventilatiesysteem waarvan bij de meeste scholen 1 keer en bij andere 2 keer per jaar het filter wordt gecontroleerd. Het ventilatiesysteem werkt in het Linde college 24 uur per dag, het verversen gaat s’ nachts door.

Men heeft de ramen en deuren open. Elke school probeert aan alle eisen te voldoen.

Alle scholen in Nederland moeten hun onderwijspersoneel en leerlingen uiterlijk op 1 oktober laten weten of het ventilatiesysteem in hun schoolgebouw ‘coronaproof ‘is.

Dat blijkt uit het plan waarover het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen moeten uiterlijk op 1 oktober communiceren dat hun schoolgebouw aan de eisen rondom ventilatie voldoe, of met een plan komen om ervoor te zorgen dat het gebouw aan de eisen voldoet. Dus ook in onze gemeente.