''Keek op de week'' (26)

We kunnen er niet meer omheen.

 

De samenleving verandert echt. Nu middenin de coronacrisis wordt het publieke debat grotendeels op internet (social media, facebook ,twitter gevoerd. Mensen laten zich steeds meer leiden door hun eigen mening en niet meer door het standpunt van hun eigen politieke partij. Wij kunnen er niet altijd op vertrouwen dat wat besloten wordt, ook op breed draagvlak in de samenleving kan rekenen.

Veel inwoners van Weststellingwerf willen meer betrokken worden bij besluitvorming. Wij van Krachtig Sociaal Groen willen dat dit meer en sneller wordt opgepakt, niet alleen in woorden maar ook in daden. Ondertussen begrijpen onze inwoners nog steeds niet waarom bepaalde besluiten genomen worden, met als gevolg dat het vertrouwen in ons als gemeentebestuur aan het afnemen is. Het college van burgemeester en wethouders heeft volgens ons niet genoeg gedaan om het echte gesprek met de inwoners te voeren over de vraag waarom alle veranderingen die op ons afkomen nodig zijn en juist samen met de inwoners na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen voor de inwoners van Weststellingwerf. Beslissingen worden genomen zonder de inwoners van onze gemeente te raadplegen. Dus het volgende hoofdpijn dossier lijkt er alweer aan te komen. Veel burgers zullen niet begrijpen waarom de bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren in het Sociaal Domein nodig zijn. De perikelen rond de plannen wat betreft het Sociaal Domein zijn er ook een goed voorbeeld van dat men niet goed op de hoogte is van hoe veel burgers denken in Weststellingwerf.

Als men alles van internet afhaalt en klakkeloos overneemt zal men nooit weten hoe het is om een echt gesprek te hebben en wat er leeft bij de inwoners die dit allemaal aangaat.

Wij van Krachtig Sociaal Groen willen dat bij besluitvorming in de gemeenteraad men het draagvlak van de burgers centraal stelt.

Dat betekent dat de inwoners vooraf actief betrokken moeten worden bij de voorbereiding van besluitvorming.

De gemeente heeft financiële zorgen en zeker de raad.

 

De kern van het probleem is de decentralisatie van allerlei taken naar de gemeenten, in combinatie met bezuinigingen. De gemeenten krijgen structureel te weinig geld van het Rijk om de overgenomen taken goed uit te kunnen voeren. De hoge kosten dwingen gemeenten om elders te bezuinigen of lokale belastingen te verhogen.

Met name de hogere kosten voor de WMO, jeugd en leerlingenvervoer, en de eenmalige storting in de voorziening pensioenen voor (oud-) wethouders, drukken het resultaat over 2019. De gemeente ving het tekort op met de eenmalige meevaller via de precarioheffing. Het gereserveerde geld voor de heffing van het gebruik van de gemeentegrond (Liander) hoeft volgens de rechter niet terugbetaald worden. Er was dus 10,8 miljoen euro en dat helpt Weststellingwerf enorm.  Anders zou er vorig jaar een tekort zijn geweest van bijna 2,4 miljoen euro. De woonlasten zijn in 2019 iets gedaald. Er is één politieke partij, die wil dat als het nodig is, de gemeente de belastingen verhoogd. Deze wil dat inwoners gaan betalen voor de hoeveelheid aangeboden afval (Diftar).  Ook hier wordt door deze partij niet gedacht aan mensen die een laag inkomen hebben, blijkbaar kunnen zijzelf een verhoging met gemak betalen. Daar zijn ook al een aantal jaren geleden plannen voor geweest. Wij zijn daar niet voor, dat zou betekenen dat de grote huishoudens en anderen veel meer moeten gaan betalen. En er is dan ook nog altijd een extra bedrag dat de huishoudens in dat geval moeten betalen.

Zonder ingrijpen koerst onze gemeente dit jaar af op een negatief resultaat van 2,6 miljoen euro. Het precario-potje is nog lang niet leeg, De ambtenaren doen al voorstellen om o.a. binnen het sociaal Domein kostenbesparingen te realiseren. De kosten voor de verschillende onderdelen van de zorg zijn niet te voorzien. Men wil bezuinigen, door mensen te korten. Iedereen die gebruik maakt van de WMO moet opnieuw geïndiceerd worden. De plannen zijn om o.a. de huishoudelijke hulp te versoberen van 3,2 naar 2,1 uur, door toename van het aantal cliënten op de dagbesteding daar ook te bezuinigen, en ook in te grijpen in de individuele begeleiding, het collectieve WMO-Vervoer.

In de raadsvergadering van 29 juni 2020 werd duidelijk dat andere partijen dan de onze er toch wel anders tegenaan kijken.

Eén partij vindt dat er ook bezuinigd wordt op mensen die het minder hard nodig hebben, tot die conclusie was deze partij gekomen, ik heb gevraagd waar zij deze conclusie op baseren, maar daar kreeg ik een vaag antwoord op. Dat betekent wel dat deze partij geen weet heeft wat het voor mensen betekent om om hulp te vragen. Ik heb in de vergadering duidelijk naar voren gebracht: U kunt toch niet over de hoofden van mensen die de hulp zo nodig hebben geld besparen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? U en het Rijk geven wat met de ene hand en nemen dubbel met de andere uit de portemonnee van de kwetsbaarste mensen in de gemeente.

Het is niet in het belang van al die inwoners die al zo veel te verduren hebben wat betreft hun gezondheid: zij hebben het al veel zwaarder dan een gezond mens. Zij hebben veel hogere kosten, zij moeten al eind januari hun eigen risico van 385 euro betalen.  Men kan ook een maandelijks bedrag afspreken. Wij vinden dat deze bezuiniging niet moet doorgaan voor de meest kwetsbare mensen in Weststellingwerf. Dit kan echt niet, ander sectoren o.a. zorg, onderwijs en cultuur in het publieke domein worden ook verder uitgekleed.  En dan de Jeugdzorg, die is ook niet onder controle, Een kritisch rapport van de Rekenkamercommissie wordt in een vergadering na het reces behandeld als de raad weer fysiek aanwezig is.

Dus er is werk aan de winkel!

Met ingang van 1 juli 2020 is Medipoint de nieuwe hulpmiddelen leverancier van de gemeente Weststellingwerf.

 

Het andere Hulpmiddelencentrum HMC is failliet gegaan en daardoor werd er gezocht naar een nieuwe hulpmiddelenleverancier. Binnenkort krijgt eenieder die gebruik maakt van de WMO-hulpmiddelen nu via Medipoint een bericht met informatie.

Het verbaast ons, dat als er belangrijke ingekomen stukken (en dat waren er veel) zijn binnengekomen, dat er geen aandacht aan wordt besteed door de raadsleden. Als men komt inspreken dan maakt u nog een kans op aandacht.

Eén van die ingekomen stukken ging over de zorgen die de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland heeft over het aanpassen van de tarieven voor aanmeren bij de Driewegsluis. De Stichting noemt de verlaging van de tarieven ongepast. Ook vindt de Stichting dat de gemeente de voorzieningen voor de watersport en de bezoekersaantallen van havens in de omgeving schaadt.

De gemeente nam de exploitatie van de haven in 2017 over van de stichting Waterrecreatie Steenwijkerland. Die beheert de gemeentelijk jachthavens van Steenwijk, Blokzijl, Giethoorn, Oldemarkt en Vollenhove.

Omdat het eiland bij de Driewegsluis in een zeer slechte staat verkeert heeft de raad besloten om het liggeld te verlagen met uitzondering van de nieuwe haven. De raad wil hiermee het watertoerisme een nieuwe impuls geven.

Daar is de Stichting Waterrecreatie dus niet blij mee.

De burgemeester van Weststellingwerf  Andre v. d. Nadort deelt de zorgen van Lijst Postma KSG over gebruik lachgas.

 

Wij :Krachtig Sociaal Groen - Lijst Postma hebben in de laatste raadsvergadering van het seizoen vragen gesteld over het  gebruik van lachgas in de gemeente Weststellingwerf.

Dit was niet de eerste keer dat wij over dit probleem vragen hebben gesteld.

Lachgas wordt ook in Wolvega steeds vaker en in grote hoeveelheden gebruikt als drugs, met name door jongeren.

Met grote risico’s voor hun eigen gezondheid, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld in het verkeer. Er zijn beperkte mogelijkheden voor gemeenten om lachgas te verbieden, zo stelde de burgemeester op vragen van raadslid Marlene Postma, “Het probleem is dat je wel iets kunt verbieden, maar dat je het ook moet handhaven. Dat is best nog wel ingewikkeld”. De burgemeester zei dat waar mogelijk wel wordt opgetreden. Lachgas wordt vooral vanuit de kofferbak verkocht. Het is meer een straathandel dan dat het een gereguleerde handel is. Je moet dus iemand op heterdaad betrappen. De zorgen van het raadslid van KSG -Lijst Postma over de gezondheidseffecten van het gebruik van lachgas deelde Van de Nadort. ‘Er ligt op het terrein van voorlichting nog een grote taak”.

Er wordt in OWO-verband bekeken of het nuttig en noodzakelijk is om in de drie samenwerkende gemeenten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen vanwege het groeiende probleem rond het gebruik van lachgas.

Wij hopen dat deze woorden van de burgemeester de gemeente aanzet om dan ook iets aan die voorlichting te doen, geen woorden maar daden!

 

Het standbeeld van Peter Styuvesant in Wolvega.

 

In het nieuws stond iets over een standbeeld van Peter Styuvesant. Dit hebben wij Krachtig Sociaal Groen opgepakt en wij hebben een paar weken geleden een brief geschreven aan de burgemeester, het college en de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad. Hieronder de brief:

Het standbeeld van Peter Styuvesant kan men vinden in Wolvega. En er zijn in Peperga en Scherpenzeel monumenten die herinneren aan Peter Styuvesant.

Bovendien is er in onze gemeente een kuiertocht naar hem vernoemd.

Er wordt in de media gemeld dat in New York een park naar hem is vernoemd en dat hij op social media neergezet wordt als slavenhandelaar en iemand die de slavernij steunde en een promotor daarvan was. Hij zou de slavernij naar Nieuw- Amsterdam hebben gebracht.

Dit is één kant van de medaille, die niet ontkend moet worden.

Er zit echter ook een andere kant aan die medaille.

Peter Styuvesant heeft ook de kolonie Nieuw Nederland tot bloei gebracht en heeft veel betekend voor de uitbreiding van wat later New York is geworden.

Nederland is geen VS, maar ook hier zijn mensen die standbeelden en straatnamen van mensen die in het verleden te maken hebben gehad met slavernij, zonder verdere discussie verwijderen. Daar is nu grote commotie over.

Wij hebben in onze gemeente dus het standbeeld van Peter Styuvesant. Wij vinden dat je de daden uit het verleden niet ongenuanceerd langs de maatstaf moet leggen van de normen en waarden van vandaag.

Wij, Lijst Marlene Postma – Krachtig Sociaal Groen willen van de gemeente horen wat hun standpunt in deze zaak is:

Gaat de gemeente in deze zaak zijn standpunt bepalen?

En is er een mogelijkheid om een plaquette te plaatsen aan/bij het standbeeld waarop de andere kant die Peter Stuyvesant had, ook beschreven staat.

Dit was de inhoud van de brief. Deze komt bij de ingekomen stukken voor de volgende raad na het reces.

Wij vinden dat het goed zou zijn om voorlichting te geven.

Wij zijn blij met alle initiatieven en de brieven die de mensen ons sturen.

Er is vanuit Krachtig Sociaal Groen behoefte aan voldoende en juiste informatie vanuit de gemeente. Dit is waar we voor staan. Om juist daar wat mee te doen.

Tenslotte.

Dit is voorlopig de laatste Keek op de Week, we hebben nu reces en wij gaan van de vakantie genieten, het was een drukke periode, maar na het reces zijn we weer van de partij, want wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte blijft van het Krachtig Sociaal Groen reilen en zeilen in onze mooie gemeente. Wij hopen u weer binnenkort te voorzien van de Keek op de Week. Voor iedereen een fijne vakantie gewenst!