''Keek op de week'' (23-21)

Wat ons opvalt op in de raad.

Tijdens de raadvergaderingen komen de laatste tijd een aantal partijen met onderwerpen waar ze nog nooit mee bezig zijn geweest. Ook staan deze onderwerpen niet in hun verkiezingsprogramma.

Dan vraag je je wel af, wat is er bij die partij veranderd en waarom komen ze nu ineens met dat onderwerp. Ik vind dat fijn, omdat zij nooit met onderwerpen bezig zijn geweest die mensen treffen, vooral mensen die kwetsbaar zijn in de samenleving. Dit zou de samenwerking in de raad kunnen versterken.

Diftar / Diftar+

De inwoners van Weststellingwerf gaan vanaf 1 januari 2022 eerst nog betalen per opgehaalde container. Maar dat is tijdelijk, want vanaf 1 januari 2025 wordt dat een heffing voor iedere kilo in de container. Alleen de invoering van dit systeem (diftar+) kost tijd. De raad vindt het onacceptabel dat Weststellingwerf in de provincie het meeste restafval per huishouden aanbiedt. Een aantal partijen hebben de krachten gebundeld en hebben het werk van de wethouder gedaan. Het was wat ons betreft beter geweest als de wethouder dit plan had teruggenomen en met een beter uitgewerkt plan zou zijn gekomen. Wij missen in dit plan een richting: hoe om te gaan met de minima en gezinnen die gedwongen zijn door omstandighedenmeer afval aan te bieden dan hun lief is. Men kan dan wel stellen dat dit in het flankerend beleid dat in het najaar aan de orde komt ter sprake zal komen, maar wij zijn bang dat als we hiermee instemmen, we dan het point of no return al voorbij zijn en we alleen nog maar praten over bijzaken. Als dit pas ter sprake komt in het najaar vrees ik dat we er geen invloed meer op kunnen uitoefenen. Een ander punt waar wij grote moeite mee hebben is dat dit een verhoging in de kosten van onze burgers voor de afvoer van hun afval zal inhouden. Communicatie is in deze materie essentieel. Er moet goed uitgelegd worden waarom en hoe en wat het onze inwoners oplevert. Het antwoord hierover in de vorige Algemene Commissievergadering geeft ons weinig vertrouwen dat dit goed komt.

Wat ons het meest heeft verbaasd is dat tijdens de commissievergadering er behoorlijk veel kritiek op dit plan is geleverd zowel door de coalitiepartijen als de oppositiepartijen en er toen werd toen afgesproken dat men tijdens de raadsvergadering met een amendement zou komen. Zoals u waarschijnlijk wel weet is een amendement een tekstuele wijziging van het voorstel en dient het voor zover ik het weet door de wethouder uitgevoerd te worden. Het laatste amendement dat wij hebben gezien was een slap aftreksel van alle kritiek die in de commissievergadering is geuit, maar dat even daar gelaten. Volgens ons is dit dan ook niet een amendement, maar heeft het meer van een initiatiefvoorstel en daar is volgens het reglement van orde een heel andere route voor. Ook vragen wij ons af waarom er een klankbordgroep gevormd moet worden door raadsleden. Gaan we zo niet te veel op de stoel van de wethouder zitten? En betekent dit dat de indieners van dit amendement -zijnde onder meer de coalitiepartijen -geen vertrouwen hebben dat de wethouder dit goed gaat doen? Zij moeten daar dan hun conclusies uit trekken en nadenken hoe verder. Men zal zich vermoedelijk verschuilen achter het dualisme, maar deze sterk monistisch in gestelde raad maakt daar dan ineens gebruik van als het haar past.

Wij willen een openbare werkvergadering en niet zoals een aantal partijen gevraagd heeft, om een vergadering alleen voor de raad.

Wij hebben ook  met een aantal andere partijen tegen dit plan gestemd.

In de Stellingwerf stonden een aantal reacties die er niet om logen, het besluit viel bij meer inwoners van Weststellingwerf niet in goede aarde.

Hieronder een paar van deze reacties:

-Er mag wel een slot op de container, zodat niet iedereen afval bij jou in de container kan gooien als hij aan de weg staat.

-Het afval maar dumpen dan, zoals in veel plaatsen al gebeurt met de invoering van zo’n idioot systeem. Zie het als chauffeur heel vaak gebeuren onderweg bij parkeerplaatsen en dan nog niet te spreken over het dumpen in natuurgebieden.

-Iemand moet verschrikkelijk lachen om al die politieke partijen…. Stelletje kleine kinderen! Touwtrekkerij om wie gelijk wil hebben, schaam je! De inwoners van andere gemeenten hebben net zoveel (rest) afval als wij, maar dat ligt ergens in de bosjes of onder de zoden. En zolang de winkeliers en producenten niet worden aangepakt, helpt het niks…. Water naar de zee dragen.

-Mijn vraag is dit: Wat levert het ons op? Afval is wat het is. Het is inherent aan een consumptiemaatschappij. Wanneer je aan de achterkant gaat reguleren heb je het probleem niet in kaart? Je pakt geen oorzaak aan.  Komt er dan minder afval met dit systeem? Nee, er wordt minder afval aangeboden. De rest wordt illegaal gedumpt. Omliggende gemeenten met dit systeem zijn daar duidelijk over.

Waarom de inwoners van Weststellingwerf hier niet aan de voorkant bij betrekken?

Dit is wat wij allang willen.

Een nieuwbouwwijk te midden van een treinspoor én een snelweg.

De Provincie milieudienst Fumo heeft de gemeente Weststellingwerf erop gewezen dat de bewoners van de Lindewijk best wel last kunnen krijgen van ‘slechte geluidskwaliteit’, want die zit op veel plekken op of vlak bij het wettelijk minimum. De Lindewijk in Zuidoostelijk Wolvega moet uitgebreid worden met tweehonderd woningen, op een langgerekt stuk grond parallel aan het treinspoor Leeuwarden-Zwolle.8 van de 21 woningblokken verrijzen pal aan het spoor, ook komen enkele blokken vlak bij de snelweg te staan- al zit daar al wel een geluidswal tussen.

De ligging maakt dat bij in totaal veertien woningblokken de wettelijke richtlijn voor verkeerslawaai, de zogeheten voorkeurswaarde, wordt overschreden. Maar ook bij de 8 woonblokken aan het spoor, en bij de snelweg. In reactie op de opmerking van de Fumo stelt de gemeente dat er echt geen alternatieven zijn Schuiven met woonblokken zou geen optie zijn: er is geen indeling mogelijk waarbij alle tweehonderd woningen die de gemeente er wil hebben, op voldoende afstand staan. Ook de maatregelen op weg en spoor ziet de gemeente niet zitten. De enige mogelijkheid om het geluid te dempen is een geluidscherm langs het spoor. Dat zou echter 7,2 meter hoog moeten worden om overal onder de grens te blijven. Volgens de gemeentelijke projectleider Ronald Hekman, zouden de bewoners daar zelf ook niet blij van worden. ‘Je zit dan met een muur van zeven meter. Daar zal je maar tegenaan moeten kijken”. Het zou ook het uitzicht bederven van de huidige bewoners aan de overzijde van het spoor. De gemeente hoopt nog wel een drie meter hoog geluidsscherm te realiseren, dat dan een kleine twee meter boven het spoor uitsteekt. Of het scherm er gaat komen is nog onzeker: gesprekken met Prorail lopen nog. De gemeentelijk projectleider zegt dat de Lindewijk niet de eerste nieuwbouwwijk is in Nederland met dergelijke geluidsniveaus: “ Het lukt niet altijd om aan de voorkeurswaarde te voldoen. Wij horen nauwelijks klachten, mensen die verderop ongeveer even dicht bij de snelweg wonen zijn het gewoon gewend. “De plannen voor de nieuwbouwwijk, plus het besluit om genoegen te nemen met meer verkeerslawaai, liggen momenteel ter inzage. De gemeenteraad heeft in het najaar het laatste woord. De bouw moet geleidelijk plaats vinden tussen volgend jaar en 2030.    Het is maar dat u het weet.

College van B&W stemt in met centrumplan Wolvega

Sinds de zomer van 2020 werken ondernemers en inwoners samen met de gemeente aan een plan om het centrum van Wolvega compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Hiervoor hebben zij een centrumvisie opgesteld waarin staat hoe het centrum eruit moet komen te zien. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over de plannen. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de centrumvisie.

In de centrumvisie staat hoe het centrum van Wolvega en de uitstraling van het centrum verbeterd kunnen worden. Daarvoor is de visie opgedeeld in vier thema’s:

  1. Compact centrum met duidelijke sfeergebieden

Om het centrum compacter te maken, wordt het centrum opgedeeld in vijf sfeergebieden. In het midden van het centrum staan de horeca en de detailhandel centraal. Dit is het kernwinkelgebied. De uiteinden van het centrum blijven ingericht als gebieden voor de dagelijkse boodschappen. Tussen de boodschappengebieden en het kernwinkelgebied komen gemengde (verblijfs)gebieden. Hier is ruimte voor winkels, horeca, kantoren, wonen en evenementen.

  1. Goed bereikbaar & duidelijke routes

De verkeersroutes in en rondom het centrum moeten duidelijker worden. Daarnaast moet het centrum voor iedereen goed toegankelijk zijn. Ook voor mensen die slecht ter been of invalide zijn.

 

  1. Aantrekkelijk verblijfsklimaat

Het centrum moet niet alleen functioneel zijn, maar ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. Dit willen de ondernemers en de gemeente realiseren door het centrum onder andere groener in te richten en meer zitplekken te creëren.

 

  1. Samenwerking versterken

De gemeente en de ondernemers willen een samenwerkingsorganisatie voor Wolvega-centrum opzetten. Die moet ervoor zorgen dat ondernemers binnen het centrum meer met elkaar gaan samenwerken.

 

Uitvoering centrumvisie

Naast de centrumvisie is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staat concreet wanneer wat gebeurt en door wie dit wordt opgepakt. De gemeente kan de uitvoering van de centrumvisie niet alleen doen. Daarom zijn de Winkeliersvereniging Wolvega (WOW) en horeca- en winkelondernemers nauw betrokken bij het maken van de centrumvisie en het uitvoeringsprogramma. Wethouder Roelof Theun Hoen is blij met de goede samenwerking die hierdoor met de ondernemers is ontstaan: “Het is belangrijk dat we samen optrekken. We hebben ieder onze verantwoordelijkheden en belangen, maar alleen door samen te werken bereiken we een voor alle partijen optimaal resultaat.  We gaan vol vertrouwen samenwerken aan de uitvoering van deze visie.

 

Raadsbesluit

Op 21 juni en 5 juli vergadert de gemeenteraad over de centrumvisie. Als de gemeenteraad instemt met de centrumvisie, wordt de uitvoering daarvan de komende jaren in delen opgepakt. Allereerst wordt na de zomer het schetsontwerp voor de herinrichting van de winkelstraat uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Waar wij ons zorgen over maken is,

dat er nog steeds geen rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Want wat blijkt uit onderzoek van het Sociaal  en Cultureel Planbureau (SCP)? Dat mensen met een lichamelijke beperking nog altijd niet kunnen deelnemen aan het publieke leven zoals mensen zonder beperking.

Ook in onze gemeente zijn wij al jaren bezig om het voor mensen met een beperking beter en toegankelijker te maken zodat zij kunnen deelnemen aan het publieke leven.

Dit is zeer moeilijk in onze gemeente, het komt maar niet van de grond, men weet blijkbaar niet hoe het voor mensen met een beperking is om op een goede manier deel te nemen aan de samenleving.

Zo is de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken niet altijd op orde. Vooral in de kernen van de dorpen zijn stoepen en straten moeilijk begaanbaar. Ook hindernissen die op het oog klein lijken, hebben vaak grote gevolgen. De vooroordelen en de manier waarop mensen behandeld worden zijns soms wrang.  Er is sprake van verschillende vormen van uitsluiting en onprettige behandeling. Van starende blikken en ongeduld, tot respectloze opmerkingen en vragen.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukte onlangs dat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. ‘Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap, waarvoor ik ambassadeur ben, is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden.  Op dit moment is er de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente in Nederland. De VNG wil zo stimuleren om de toegankelijkheid te verbeteren.

 Ik vraag mij af op welke plaats wij (onze gemeente) zullen eindigen.

Volgende week komen we  o.a. met het onderwerp Onderwijs.