''Keek op de week'' (21-21)

Wat een week hebben we achter de rug.

Maar ik vind wel dat erover geschreven moet worden.

Politiek is van ons allemaal.

Uitnodiging voor mij, Marlene Postma om deel te nemen aan een bijeenkomst voor raadsleden met een beperking bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Zo’n twee jaar geleden heb ik een interview gegeven aan Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dat heeft geresulteerd in een deelname van mij als raadslid aan een werkgroep die onderzoekt hoe mensen met een beperking betrokken kunnen worden bij de politiek in Nederland. Daarbij ben ik ook nog VN-Ambassadeur Handicap en aangesloten bij verschillende organisaties om verbetering aan te brengen in de kansen voor mensen met een beperking.

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven is vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5 een beperking.

De werkgroep (denktank) wil daar verandering in brengen. Men wil na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in ruim een derde van alle Nederlandse gemeenteraden mensen met een beperking politiek actief hebben. Er zijn verschillende bijeenkomsten en vergaderingen geweest waarbij ik altijd aanwezig was.

Ook mensen van de LFB (in Wolvega) hebben ons (de raad in de gemeente Weststellingwerf) vragen gesteld om mee te kunnen doen in de voorbereiding van de verkiezingen door middel van gesprekken. Dat zou kunnen met ervaringsdeskundigen. Inmiddels heb ik contact met de LFB gehad en zal ik binnenkort een vergadering bijwonen.

En nu ben ik ook uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om nog een antwoord te krijgen op  verschillende vragen die ik naar het Ministerie  van Binnenlandse Zaken heb gestuurd. Het rapport hiervan komt in de Tweede Kamer aan de orde. De werkgroep (denktank) werkt hard om mensen met een beperking deel te laten nemen aan de politiek in de gemeenten en om dit te bevorderen. Wordt vervolgd.

 

Groot op de voorpagina van de Stellingwerf konden we lezen: Raad Weststellingwerf fluit wethouder terug met afvalplan.

In de Algemene Raadscommissievergadering werd duidelijk dat de wethouder geen steun kreeg voor haar voorstel om eerst per leging van de grijze container een extra heffing op te leggen. Zij had het zwaar te verduren in de commissievergadering.

Zij wil pas na twee jaar overstappen naar een kilo beprijzing omdat anders nu 3 ton zou moeten worden afgeschreven op beide vuilnisauto’s die ook geen in inruilwaarde zouden hebben.  En de chip in de container kan dan ook weer gebruikt worden. De wethouder noemde corona als een van de redenen dat de afvalscheiding doelstellingen bij lange na niet gehaald worden. Wat wij heel jammer vinden is, dat zij vindt dat het te wijten is aan de desinteresse van de inwoners. Dat is gemakkelijk, volgens ons gaat het hier ook om de bewustwording, daar had ze wat aan kunnen doen. De wethouder werd stevig aangepakt door een deel van de oppositie.  Maar nu laten zelfs de andere collegepartijen de wethouder in de steek en dat is in Weststellingwerf in deze raadsperiode uniek.

Wij hebben in ons betoog tijdens de commissievergadering aangegeven, dat het volgens ons een zeer onvoldragen en slecht doordacht voorstel is, dat naar de tekentafel terug moet.

De doelstelling van het college was 100 kilo restafval per inwoner in 2020.

Als we zo doorgaan, zal de doelstelling niet worden gehaald om de hoeveelheid afval terug te brengen tot de gewenste 30 kilo in 2025.

Wij kunnen ons nog goed herinneren dat er zo’n twintig jaar geleden ook al zo’n voorstel door het college is voorgesteld. Dit is toen allemaal niet doorgegaan. Wij (de raad) hebben een paar jaar geleden een werkvergadering gehad over het verminderen en scheiden van afval. Ook hebben wij een bezoek gebracht aan de Omrin (afvalverwerker) te Heerenveen. Wij hebben ook een onderzoekje gedaan bij een aantal inwoners van onze buurgemeenten. Daar kwam uit dat mensen in de andere gemeenten heel slim omgaan met het restafval. Verbranden achter op het erf, stampen in de container, gemakkelijk, stop het maar in de container van de buurman. Ook krijgen we dan veel meer zwerfafval, hoe verwacht men dat tegen te gaan?

Zo hebben wij in ons betoog een aantal vragen gesteld.

Wij vragen ons af of het tarief van de afvalstoffenheffing ook verhoogd gaat worden. Welk tarief per leging heeft men in gedachten? Wat is het financiële voordeel voor de gemeente als men minder afval aanbiedt bij Omrin? En ook: welke kosten worden er bespaart als men minder containers aanbiedt?

Ook hebben wij grote moeite met het voorstel omdat het college een behandeling wil in een werkvergadering. Waarom niet in de openbaarheid?

Weer worden de inwoners waar het toch om gaat niet gehoord.  Deze zouden moeten kunnen meepraten.  Men vergeet blijkbaar opnieuw wat participatie betekend.

Op de vragen die wij hebben gesteld kregen we weer een onbevredigend antwoord en soms werden deze vragen zelfs niet beantwoord. Nu zal er een bijeenkomst plaatsvinden over een amendement dat grotendeels de oppositie wil indienen op 7 juni. We zullen zien wat daaruit komt.

Het volgende probleem in Weststellingwerf dient zich aan.

Er is kritiek op het stilleggen van de reconstructie van het fietspad langs de Linde tussen de Domeinenweg en de Kontermansbrug. En die kritiek is terecht. Wij worden nu weer geconfronteerd met een vertraging tijdens de aanleg en ook maken wij ons zorgen dat de kosten de pan uit gaan rijzen. Iedereen die bekend is met het gebied Linde weet dat het een moeilijke en lastige klus is. Wat ons verbaast is, dat er toch nog weer de bekende fouten worden gemaakt. Er is geen rekening mee gehouden dat er eerst een gedegen onderzoek had moeten plaatsvinden, ook heeft men vergeten om rekening te houden met de kwetsbare flora en fauna. Ook hebben we te maken met het broedseizoen. Is het zo, dat we hier te maken hebben met de onervarenheid met dit soort werkzaamheden vanwege de bijzondere eigenschappen van het veengebied en dat er onvoldoende kennis is van de natuur ter plaatse? Wat ons nog het meest weer verbaast is, dat men weer vergeten is om de mensen die de kennis in huis hebben -en die zijn er genoeg in de gemeente -niet eens om advies heeft gevraagd. Zij weten als geen ander wat er wel kan en wat niet en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.

Nu kan men toch niet verwachten dat de aannemer alleen verantwoordelijk is, ook de gemeente zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, en ook mede moeten opdraaien voor de kosten.

Ook vragen wij ons af wie er opdraait voor de kosten van het andere fietspad. Het is toch bekend dat de veengrond voor verrassingen kan zorgen. Heeft men dan helemaal niets geleerd van de fouten in het verleden?  Eerst goed uitzoeken wat de consequenties kunnen zijn en dan pas beginnen aan zo’n groot werk. Maar intussen is er weer veel gemeenschapsgeld in het veen weggezonken en dat vinden wij kwalijk.

Zéker een gemeente die vindt dat er moet worden bezuinigd op het Sociale Domein en dat ook doet, moet ook op andere terreinen iedere cent driemaal omkeren voor er één uitgegeven wordt. Deze zeperds vallen niet te verantwoorden naar onze inwoners toe.

 

Er zijn opnieuw Kamervragen gesteld over de geitenhouderijen.

Demissionair minister Tamara van Ark moet de regie in de situatie rond geitenboerderijen niet bij de provincies laten. Kamerleden dringen opnieuw aan op ingrijpen vanuit Den Haag. De explosieve groei van het aantal geiten zorgt voor een ongezonde situatie. Men wil dat de minister de mening deelt dat die groei er is en dat de minister erkend dat het feit dat het GGD-advies om geen geitenbedrijven toe te laten in een straal van 2 km rondom woningen, slechts is opgenomen in een vrijblijvende handreiking. Het bevoegd gezag kan deze handreiking al dan niet gebruiken bij de besluitvorming en zo geen daadwerkelijke bescherming bieden tegen de gezondheidsrisico’s.

De minister zorgt er met haar houding voor dat mensen voor hun gezondheid afhankelijk zijn van de goede wil, daadkracht en rechte rug van de provinciebestuurders, omdat de minister het aan provincies overlaat om een geitenstop in te stellen en deze geitenstop desgewenst ook weer op te heffen. Den Haag is niet van plan per direct een absolute stop in te stellen op de uitbreiding van geitenstallen en de komst van nieuwe geitenstallen. Dat laat de minister voor Medische Zorg en Sport weten in antwoord op kamervragen. Er zijn in onze gemeente ook al vragen gesteld door verschillende raadsleden over de geitenstop. Het RIVM heeft verschillende gebieden onderzocht in Nederland en constateerde dat mensen die binnen een straal wonen van twee kilometer van een geitenstal een hogere kans hebben op het krijgen van luchtwegaandoeningen als longontsteking. Als men vanuit Den Haag ingrijpt dan zal er ook in de provincies en de gemeenten meer ingegrepen worden. De gemeente wacht nu nog op de uitslag van een onderzoek van de GGD. Dat zal waarschijnlijk de doorslag geven voor onze gemeente.

 

Er is nog meer aan de hand wat betreft het ev. weigeren van een omgevingsvergunning.

In Noordwolde zijn ruim veertig inwoners naar de burgemeester en de wethouder gegaan om een zienswijze in te dienen.

De firma VarNoo wil een extra varkensstal aan de Hellingstraat in Noordwolde bouwen en het college ziet geen reden om een omgevingsvergunning te weigeren.

De uitbreiding past volgens het college binnen de voorschriften van het agrarische bestemmingsplan, de milieuwet en regel en bouwregelgeving. Aan alle normen wordt ruimschoots voldaan. De inwoners zeggen dat de gemeente volstrekt voorbijgaat aan de vele klachten die er zijn over stank, geluid en andere overlast. Men vindt dat de gemeente hen in de kou laat staan. Men verzoekt om het rapport (zienswijze) te betrekken bij het ontwerpbesluit en de GGD-opdracht te geven voor een gezondheidsonderzoek uit te voeren in de omgeving van Var-Noo in Noordwolde. Volgens de inwoners zou het ontwerpbesluit in strijd zijn met recente jurisprudentie. Wij steunen deze inwoners in hun strijd voor een gezonde leefomgeving.