''Keek op de week'' (21)

 Bezoek in alle verpleeghuizen vanaf 25 mei.

 

Voorwaarde is dat de tehuizen daar zelf weer aan toe zijn.

De regel wordt: één vaste bezoeker en er mogen geen besmettingen zijn. Door de coronacrisis mochten bezoekers tijdelijk niet naar verpleeghuizen. Dat werd al afgebouwd door aanvankelijk op een beperkt aantal locaties al bezoek toe te laten.

Tijdens een persconferentie gaf minister de Jonge aan dat de coronamaatregelen versoepeld worden. Het is wel van groot belang dat de regels worden nageleefd, want het virus kan snel weer oplaaien. Het ministerie van VWS gaf al anderhalve week geleden aan dat zes op de tien medewerkers in verpleeghuizen nog steeds werkt zonder beschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een steekproef van FNV Zorg & Welzijn onder 1357 zorgverleners. Er zou een nieuwe richtlijn komen, waarin staat dat zorgpersoneel recht heeft op persoonlijke beschermingsmiddelen. De nieuwe richtlijn is er nog niet. Eén op de drie medewerkers krijgt geen beschermingsmiddelen van zijn/haar werkgever. De FNV-voorzitter: zorgpersoneel riskeert onnodig besmetting met het coronavirus. Er worden nu steeds meer zorgprofessionals (verpleeghuis personeel) op het coronavirus getest. Nu de testen wel beschikbaar zijn, ziet de branchevereniging van zorgorganisatie ActiZ dat er meer besmettingen worden gevonden. Het omgaan met de epidemie in verpleeghuizen is zwaar geweest voor de verpleegkundigen en verzorgenden.

Wij hopen dat deze mensen het werk kunnen volhouden.

 

Een beetje historie, beschermingsmiddelen en mondkapjes.

 

Op 4 januari berichtte het ANP voor het eerst over een ‘mysterieuze virale longontsteking’ die in de Chinese stad Wuhan opgedoken was. Bijna 3 weken later, op 24 januari riep het Centrum voor infectieziekten bestrijding van het RIVM het Out break Management Team (OMT) bij elkaar om besprekingen te voeren over deze nieuwe ziekte. Een groep specialisten op het gebied van virussen en zorg boog zich over wat toen bekend was over wat toen 2019-nCoV genoemd werd en op dat moment aan 25 mensen het leven gekost had. In Europa werd de kans op een uitbraak hier nog klein genoemd.

In het advies aan het ministerie van VWS werd al wel gesproken over noodzakelijke beschermingsmiddelen bij zorgmedewerkers, mocht het virus hier opduiken, maar er stond niets in over in Nederland aanwezige voorraden. De minister kondigde kort daarna een inventarisatie van beschermingsmiddelen aan. Twee weken later, al op 7 februari waarschuwde het hoofd van de WHO dat er wereldwijd tekort aan beschermend materiaal, waaronder mondkapjes, dreigde.

Eind februari meldde het OMT dat er problemen in Nederland waren met de beschikbaarheid van mondkapjes. Dat de tekorten later in die maand zo nijpend zouden worden, leek toen niet te voorzien. In een kamerdebat werd door verschillende fracties al de noodklok geluid over tekorten aan mondkapjes. Op 12 en 26 maart werden moties door de Tweede Kamer aangenomen zonder één tegenstem, waarin opgeroepen werd beschermingsmiddelen voor álle zorgmedewerkers, inclusief thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen te regelen, maar toen was dit al niet meer op korte termijn te realiseren. Op 7 februari stuurde de Chinese ambassadeur al een verzoek naar het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Zaken om te helpen met de uitvoer van een vlucht vol hulpmiddelen voor China. De hulp werd verleend. Miljoenen mondkapjes en ander beschermingsmateriaal werden op 10 februari van Nederland, een land zonder eigen productie, naar China gevlogen.

Toen het virus Nederland bereikte en er een wereldwijde pandemie uitbrak, bleek al snel dat er op allerlei plekken een tekort aan beschermend materiaal was. Brancheorganisatie ZorgthuisNL: Er zijn geen beschermingsmiddelen, omdat daar geen financiering voor is. Men vertrouwde erop dat de overheid wel beschermingsmiddelen voor noodgevallen op voorraad zou hebben. Het probleem is dat niemand zich hiervoor verantwoordelijk voelde en erin wilde investeren. Het was al jaren duidelijk bij deskundigen dat er een pandemie uit kon breken. Het is wonderlijk dat er niet een grote voorraad beschermingsmiddelen ergens klaarlag. Een hoogleraar ‘besturen van veiligheid’: Onze voorbereidingen op een pandemie zijn vooral symbolisch geweest. Er zijn allerlei plannen voor geschreven, maar in materiële zin waren we niet voorbereid. De oorzaak: er was geen geld beschikbaar voor het aanleggen van voorraden beschermingsmiddelen. Door de overheid is op 17 maart een landelijke lijn vanuit het ministerie van VWS opgezet en op 24 maart een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met meer dan honderd medewerkers: om mondkapjes en andere medische hulpmiddelen centraal in te kopen. Volgens minister van Rijn is het moeilijk om aan mondkapjes te komen. Het blijkt dat na de ziekenhuizen ook de overheid ondeugdelijke mondkapjes heeft gekocht, die bestemd waren voor de zorg. Er zijn 4,5 miljoen FFP2 mondkapjes en 8 miljoen chirurgische mondkapjes per week nodig voor zorgmedewerkers. Er zijn nu 107 miljoen mondkapjes besteld die in delen binnen moeten komen.

Nu vanaf 1 juni ov-reizigers verplicht een mondkapje moeten dragen in de tram, trein, bus en metro, heeft het kabinet besloten om de komende 3 maanden geen 21% btw meer te heffen op mondkapjes. Dit om de ov-reizigers tegemoet te komen. Maar waarom dan niet gratis de mondkapjes uitdelen op de stations?

Dit gezegd hebbende: Bij de Hema en bij drogisten zijn goedgekeurde mondkapjes stukken goedkoper dan bij de apotheek. Vooral van belang voor mensen met een smalle beurs.

Nederland gaat er weer massaal op uit op Hemelvaartsdag.

 

Ondanks de geldende coronamaatregelen wordt het advies om de drukte te vermijden op Hemelvaartsdag niet altijd goed nageleefd. Op meerdere plekken heeft de politie mensen weggestuurd uit parken en bekende plekken om te recreëren, elders werden toegangswegen naar stranden en plassen afgesloten.

Op de toegangswegen naar b.v. het strand stonden grote files. De Politie en handhavers hebben op enkele momenten ingegrepen en mensen gesommeerd te vertrekken. Ook in andere regio’s moeten handhavers optreden. Meerdere gemeenten sluiten toegangswegen en recreatiegebieden af. Het is begrijpelijk dat mensen naar buiten willen, maar er zijn regels. Ook hier in Weststellingwerf is er meer drukte te constateren nabij de natuurgebieden en zijn de parkeerplaatsen vol. Het is ondoenlijk om op alle coronamaatregelen te handhaven, dus mensen probeer uw verantwoordelijkheid te nemen.

Ingezonden brief na onze oproep.

Deze brief is ook aan de Minister-President en het kabinet verstuurd. Naam en adres zijn bij mij bekend.

 

Wij, ‘de ouderen en kwetsbaren’ in onze samenleving, sturen u een brief en schrijven u om er uiting aan te geven dat wij het onverteerbaar vinden dat er wéér over ons gedacht en besloten wordt, zonder dat wij daarin gekend, gehoord of geconsulteerd worden.

En wij zijn niet de enigen! Eerlijk gezegd voelen wij ons nogal betutteld en gestigmatiseerd. Waar komt ineens die enorme opofferingsgezindheid om ons te beschermen vandaan? Al jaren is ‘de zorg voor ouderen’ een verliespost waarop bezuinigd moet worden, tot er zelfs geen koekje bij de thee meer af kan. En nu ineens het ‘nieuwe normaal’ om ons te beschermen? Zonder hierover met ons in overleg te gaan?

Waar is het respect voor ouderen?  Het respect zoals we dat nog zien in de samenlevingen van de Inheemse Volkeren, waar de wijsheid en levenservaring van de Elders geconsulteerd worden bij grote beslissingen die het hele volk aangaan. Die is hier verdwenen, er wordt over ouderen besloten alsof het onmondige, uitgerangeerde mensen zijn. Vandaar dat wij onze stilte verbreken en onze stellingname en ongevraagd advies presenteren, want de wetten die eraan komen zijn ónze wetten niet en we zullen er niet mee kunnen coöpereren, daar zij onze grondrechten schenden. Omdat wij in de totstandkoming van de ‘anderhalve meter maatschappij’ niet gekend worden, maar wél als argument voor de te nemen maatregelen aangedragen worden, kúnnen wij niet anders dan deze ontwikkeling een halt toeroepen. Wij doen dit door expliciet géén toestemming te geven om in ónze naam, op grond van ónze leeftijd en kwetsbaarheid (lees sterfelijkheid), de diepgaande veranderingen in de samenhang van onze samenleving in te voeren, die het iedereen verplicht om de onaantastbaarheid van eigen lichaam, privacy en vrijheid van bewegingsruimte en fysieke nabijheid op te offeren, teneinde de oudere en kwetsbaren te beschermen.

Beschermen voor wát, voor de dood? Maar wij gaan toch wel sterven, en, gezien onze leeftijd, staan wij nu eenmaal vooraan in de rij. Wanneer de regering door wil gaan op de ingeslagen weg, dan zult u met een andere onderbouwing moeten komen voor uw ‘anderhalve-meter-langs-elkaar-heen-living’ en ‘nieuwe normaal’ Niet als middel met onze bescherming als doel. Het is nog te vroeg om het pad uit de loc down uit te stippelen! Wereldwijd is de coronauitbraak nog lang niet op de terugweg.

Bovendien is er een diepgaande bezinning in álle lagen van de samenleving nodig rond de vraag: “Hoe nu verder?” De overheid dient het volk te beraadslagen in deze; het volk nieuwe wetten voorschrijven op de manier dat dat nu gebeurt, kan enkel uitbarstingen van weerstand tot gevolg hebben. Praat met ons, en hoor ons aan! Wij kunnen dit alleen samen.

De toekomst die u schetst is de onze niet. Wij zien met lede ogen aan dat het risico bestaat dat Nederland niets leert van de spiegel die zij met COViD-19 voor haar neus krijgt, en dat ‘bedrijf Nederland’ onverminderd belangen van grote corporaties boven de noodzakelijke hulp aan de gewone mensen blijft stellen. Gaat u allen met ons in gesprek, wij verwachten dat u een breder platform mee laat denken, ook andere lagen van de bevolking willen dat hun stem gehoord wordt.

Tot zover de briefschrijver (m/v), die uiteraard op eigen titel schrijft, maar ik heb de brief grotendeels opgenomen hier, omdat ik de rode draad die erin zichtbaar wordt, belangrijk vind: betrek ouderen bij de verdere besluitvorming, die uiteindelijk met name over hun levenskansen en kwaliteit van leven gaat.

Premier Rutte heeft nu al wel een oproep gedaan aan de jeugd om zich te roeren en met ideeën te komen, want in deze crisis gaat het ook over de toekomst van onze jeugd. We moeten het uiteindelijk toch weer samen doen, blijkt wel.

Veel over de coronacrisis dit keer. We merken dat de mensen het moeilijk gaan vinden om zich aan de maatregelen te houden. Op 14 juli 2016 is de Wgbh/cz (wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte) in werking getreden. Het meest belangrijke in die wet is dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als elke andere burger. De toepassing van de regels vanuit die wet is, dat mensen met een beperking zelf al een aantal zaken hebben doorgevoerd. De regels vanuit Wgbh/cz zouden ook nu (met het ”nieuwe normaal”) moeten worden meegenomen. Juist nu is er een kans voor het “nieuwe normaal”. Een samenleving van en met ons allemaal. Ga in gesprek met mensen met een beperking en geef hen ook een stem om de problemen op te lossen. Samen kunnen we komen tot het echte “Nieuwe Normaal”.   

Als ambassadeur Coalitie voor Inclusie breng ik dit voortdurend onder de aandacht.