''Keek op de week'' (19)

Herdenking op 4 mei.

Bij de diverse herdenkingen was het publiek niet welkom vanwege het coronavirus. Burgemeester van de Nadort hield een toespraak bij het graf van zeven geallieerden die omkwamen bij een crash van een bomenwerper bij Oldetrijne.

 

Toespraak van Koning Willem Alexander op 4 mei 2020.

Het was een historische toespraak op de dag van de dodenherdenking. De koning sprak voor het eerst als Nederlands staatshoofd tijdens de plechtigheid. Op een bijna geheel lege Dam in Amsterdam. De toespraak maakte veel indruk, hij vertelde dat een oorlog generaties lang door werkt en nu, 75 jaar na onze bevrijding zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen.

Niet apart zetten. Niet ‘normaal ‘maken wat niet normaal is. Wij moeten het vertrouwen in de mensheid behouden.

Herdenken brengt ons historisch besef bij en stemt tot nadenken. Door de coronacrisis doen we dat meer en intensiever dan ooit.

En uiteraard maakt de coronacrisis ons bewuster van het grote belang van vrijheid, nu onze bewegingsvrijheid aan banden is gelegd.

Nederland wilde uitpakken met de 75 jaar bevrijding. Dit liep anders. Wij zijn gehecht aan het vieren van onze vrijheid op 5 mei.  De vlag ging uit, maar we vierden bevrijdings dag dit jaar in stilte.

Raadsvergadering woensdag 6 mei.

Op woensdag 6 mei hadden we weer een raadsvergadering, maar nu online.

Er stonden veel agendapunten op het programma, maar om 23.00 uur besloot de burgemeester dat we de volgende dag de vergadering zouden hervatten.

Tijdens de raadsvergadering kwamen een aantal vragen aan de orde die  door twee partijen waren ingediend. De fractievoorzitter van één van die twee is een hartstochtelijk strijder tegen de gaswinningen in de gemeente. Het ging over een onderzoek naar gaswinning per veld en boorlocatie in Weststellingwerf. Het college accepteert dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geen verder onderzoek doet. Dat geldt ook voor de overproductie die zou hebben plaats gevonden op de boorlocatie in Noordwolde op basis van de productielimiet per dag in de omgevingsvergunning. De burgemeester gaf aan dat er nu alleen ruimte was om aanvullende vragen te stellen. Het werd een ongemakkelijke situatie. De burgemeester nam kennis van de kritiek van deze fractievoorzitter en stelde voor om de nadere inlichtingen waar de fractievoorzitter om vroeg op een later moment te bespreken.  De vergaderregels bieden niet altijd de ruimte tijdens de vergadering zelf. De partij zal zeker in gesprek gaan met de wethouder om antwoorden op de vragen te krijgen.

Een groot aantal raadsfracties, houdt bedenkingen bij de financiële onderbouwing en de juridische houdbaarheid van het gemeentelijk beheer van de kantine van de Steense. Ook wij, Krachtig Sociaal Groen vinden de financiële onderbouwing niet voldoende. De wethouder zal gaan kijken of het college de ruimte in de begroting kan vinden. Maar eerst doet het college een beroep op de algemene reserve. Toch was er veel steun voor voortzetting in eigen beheer.

 

Hervatting van de raadsvergadering op donderdag 7 mei 2020.

 

Uit de Media, ik citeer: De Stellingwerf.

“De behandeling van de Regionale Energie Strategie (RES) woensdagavond, kreeg een dag later bij voortzetting van de raadsvergadering een opvallend staartje. De Wethouder had tijdens de online-vergadering per ongeluk voor iedereen zichtbaar een opmerking geplaatst in de Digitale Vergaderapp van de raad: Ze zijn zo chagrijnig. Voor het SDW was het wel duidelijk wie die ‘ze’ waren, zo maakte de fractievoorzitter van SDW duidelijk. Het berichtje zegt veel over hoe deze CDA Wethouder naar de oppositie kijkt. Zij ziet de oppositie als lastig, niet constructief en altijd maar dwarsliggend.

Het lijkt erop dat zij volstrekt geen besef heeft van de taak van de oppositie in een parlementair systeem: haar taak is naar vermogen kritiek te leveren op het collegebeleid. De heisa over het appje onderstreepte nog eens weer de slechte verhoudingen tussen coalitie en oppositie, die zich uiten in stroef en onprettig verlopende vergaderingen”.

In een Motie van Treurnis stelde de totale oppositie de raad voor, om afstand te nemen van de woorden van de wethouder. Ze moest volgens de tekst van de motie bij zichzelf te rade te gaan hoe zij de resterende raadsperiode met de oppositiepartijen om wil gaan. SDW: De woorden die de wethouder heeft gebruikt om de oppositie te typeren zijn respectloos. Woorden geven een morele grens aan. Een grens die in ons land steeds meer wordt overschreden. De Wethouder heeft haar excuus aangeboden.

De woordvoerders van alle oppositiepartijen konden het woord voeren.

Krachtig Sociaal Groen heeft ook het woord gevoerd. Nu in de Keek op de Week aangevuld met meer argumenten, waarom ik de motie heb gesteund.

Krachtig Sociaal Groen heeft deze motie mede ingediend, omdat wij al een langere periode de gang van zaken rondom het werken van de raad als stroef, onprettig ervaren. Ik vind het nodig om een signaal af te geven, omdat deze manier werken van de gemeenteraad alleen maar irritatie oproept. Tussen de partijen onderling en bij de mensen die de raadsvergaderingen nu online volgen. Ik vind het buitengewoon vervelend, dat ik op deze manier moet laten blijken dat ik het niet eens ben met hoe men in de raad met elkaar omgaat. Ik heb al meerdere pogingen gedaan om de omgangsvormen met elkaar in acht te nemen en een zeker respect op te brengen voor andermans ideeën. De kans om een signaal af te geven diende zich aan met deze motie. Ik vind persoonlijk begrip dat als mensen fouten maken en daarvoor hun excuus aanbieden, dat men dan deze mensen wel de kans geeft om daar wat mee te doen. Dan hoop ik, dat men leert van de fouten die men maakt i.p.v. dat men ze daarna gewoon aan de kant legt. Laat mensen in hun waarde! Dat zie ik niet altijd in de raad. Er zijn er helaas meer die vaker dan nodig zou zijn veel drukte maken, met veel oneliners komen en als het belangrijke tijdstip van beslissen dan daar is, de ander het alleen op laten knappen. Ook dat gebeurt. Dan zet je een ander als een schild voor je om voor jou de klappen op te vangen. Er is ook weinig zelfreflectie te bespeuren. Ik ga ervan uit dat eerlijk het langst duurt. Je hoeft het helemaal niet met elkaar eens te zijn, maar je kunt wel op een respectvolle manier laten zien dat je een ander belang voor ogen hebt.

 Daarom heb ik een agendapunt aangevraagd voor de MID-Term Review, om de discussie hierover aan te gaan. Wij hopen dat de MID-Term Review nog zeker zal plaatsvinden. Ook heb in mijn bijdrage in de raadsvergadering van deze week de raad eraan herinnert, dat wij als raad zo’n anderhalf jaar geleden tijdens de kennismakingsdagen op Vlieland (workshops/ instructies) hebben gehad, vanuit een plan van de griffie, die ons als raadsleden extra kennis heeft gegeven op het gebied van omgaan als raad binnen de gemeente.  Deze paar dagen hebben ons toen veel input gegeven om mee verder te gaan. We waren allen zeer enthousiast en hebben daar veel van opgestoken. Uit alles blijkt nu dat we het vergeten zijn, of weer in de oude gewoonten vervallen zijn.

Vliegen afvangen en dan alleen maar voor eigen belang gaan: dat zien we wel gebeuren. Burgemeester André van de Nadort gaf ook al aan, na alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd, dat er waarschijnlijk een overleg gaat plaatsvinden. Graag, want daar wacht ik al heel lang op.

Samenwerken is mijn boodschap, dan zijn we veel sterker.

Oproep: VN-Verdrag voor de rechten van de mens met een beperking of een handicap

 Ik ben ambassadeur van het VN-_Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of een handicap en lid van De Coalitie voor Inclusie en ook nog deelnemer aan De Europese Pijler van Sociale Rechten (de EAPN).

Vanuit die functie stel ik de volgende vraag en doe ik een oproep.

Zijn er ook mensen met een beperking of handicap in onze gemeente (Weststellingwerf) die nu, sinds de coronacrisis ons leven beheerst extra gehinderd worden door de anderhalve meter samenleving? Wilt u ons dat dan mededelen?

 Met uw vragen, en op- of aanmerkingen over hoe u deze moeilijke periode doorkomt kunnen wij bij de gemeente vragen stellen of voorstellen doen.

Wij zijn er als partij zeker ook voor de mensen die het moeilijk hebben en wij proberen hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Laat iets van u horen, daar kunnen wij wat mee.