''Keek op de week'' (17-21)

Deze week niet al te veel nieuws, maar toch wel een bericht uit de

Stellingwerf.

Allereerst meld ik u dat ik flink ziek ben en dat komt doordat ik gistermiddag gevaccineerd ben. Gisteren werd mij al snel duidelijk dat ik er niet zo gemakkelijk vanaf zou komen en dat uitte zich al na zo’n tien minuten na de vaccinatie. Ik zal u niet vervelen met wat er allemaal is gebeurd, maar vanaf gisteravond flinke koorts, hoofdpijn en andere uitingen van ziek zijn. En nu wil het ook nog niet. Maar toch weet ik dat het allemaal niet voor niets zal zijn geweest, omdat het doel om straks weer naar buiten te kunnen gaan en mensen te ontmoeten dichterbij komt. Dus daar doen we het allemaal voor. Leve de vaccinatie!

Uit de Stellingwerf

Raad steunt op chaotische avond - in het openbaar - een geheim voorstel

Screenshot van de raadsvergadering.

22 april 2021, 23:26 • Wolvega

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft donderdag in het openbaar ingestemd met een onbekend besluit over een onbekend onderwerp. En daar ging een discussie van ruim twee uur inclusief talrijke schorsingen aan vooraf. In het openbaar. Zelden zal een vergadering procedureel zo chaotisch zijn verlopen als die donderdagavond in Wolvega. De burgemeester was het daar achteraf ook wel mee eens.

Burgemeester Andre van de Nadort was na afloop bepaald niet gelukkig over deze vergadering. Vooraf had hij met de raadsgriffier scenario’s besproken, maar niet deze. Het college had geheimhouding aan de raad opgelegd over een onderwerp. Waarom werd niet gemeld, dus ook niet welke belangen hier mee gediend zijn. Woensdagavond was er eerst al een online informatieve geheime bijeenkomst over dit geheime onderwerp. Een dag later moesten de 21 raadsleden voor het eerst in ruim een jaar naar het gemeentehuis komen voor een extra raadsvergadering. Het onderwerp was zo belangrijk dat het corona-protocol er voor moest wijken en men kon blijkbaar ook niet wachten tot de vergadering volgende week.

‘Weststellingwerf onwaardig’

De burgemeester dacht vrij snel in het openbaar te besluiten dat aansluitend een onderwerp besloten zou worden behandeld. Niet dus. Er kwamen stemverklaringen van alleen de tegenstanders van het besloten vergaderen. Ton Mulder van Blijf Stellingwerfs was een dag eerder zelfs weggebleven bij het vooroverleg. Hij vond het ondemocratisch dat burgers de kans werd ontnomen zich te verweren tegen dit onderwerp. ’Het tast ons gevoel van integriteit heel zwaar aan.’ Hij wilde zelf dat de burgemeester de procedure zou voorleggen aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. ’Niet sociaal, niet democratisch en Weststellingwerf onwaardig.’

Ronald Westenberg (D66) nam ook afstand van het hele proces. ‘Ik ben er fel op tegen, we staan voor een transparante manier van politiek, er zijn geheime bijeenkomsten gehouden over een geheim onderwerp. Ik betreur dat en wij distantiëren ons hiervan. Zo willen we geen politiek bedrijven, nu niet, gisteren en nooit niet.’ Ook Richard Bos van de VVD was voor openbaar behandelen. Hij was er niet van overtuigd dat andere belangen zwaarder moesten wegen. Tom Hartog van Weststellingwerfs Belang was het daar helemaal mee eens. ‘Dit is niet integer tegen onze kiezers.’ En onafhankelijk raadslid Marlène Postma: ‘Het doel heiligt niet de middelen.’ De voorstanders van besloten behandelen (CDA, GroenLinks en SDW) zeiden helemaal niets over hun overwegingen.

Het college leek de regie helemaal kwijt te zijn. Van de wethouders was alleen Hanneke Zonderland (CDA) aanwezig. Bij de stemming waren 11 van de 21 raadsleden voor openbare behandeling, waaronder dus twee collegepartijen. Toen dat raadsbesluit zou leiden tot directe behandeling riep dat wederom verzet op, want burgers hadden dan nog steeds geen kans gehad om een mening te geven. Een voorstel om het dan maar op 28 april te behandelen werd weggestemd. Uit proptest liepen vier raadsleden weg. Dat waren Marlène Postma, de beide fractieleden van Blijf Stellingwarfs en Ronald Westenberg (D66). Westenberg: ‘Ik wil de procedure nu zuiver starten zoals burgers van ons gewend zijn. Dit stinkt.’ VVD-raadslid Aukje Kroondijk vertrok met hen wegens andere verplichtingen.

Verspreking

Toen de vijf weg waren zat de burgmeester nog steeds met een voorstel, waarop geheimhouding rustte. En door het vertrek van de vijf was er ook geen meerderheid meer om dit via een raadsbesluit op te heffen. Ze hadden zichzelf dus in de voet geschoten. Dus – na de zoveelste schorsing – werd voorgesteld om het voorstel wel openbaar in stemming te brengen, overeenkomstig het eerdere raadsbesluit, maar zonder te benoemen waarover het ging. Richard Bos van de VVD: ‘U legt een raadsbesluit naast u neer, dit is heel ongelukkig voor de raadsleden die de zaal hebben verlaten. Ik kan dus niet zeggen wat we van het onderwerp vinden.’ Maar het restant van de VVD-fractie bleef vanwege de ernst van het voorstel wel zitten.

Het geheime voorstel werd met 16 stemmen voor en nul stemmen tegen aangenomen. Ondertussen sprak Gaby Thijssen van GroenLinks zijn mond nog bijna voorbij. Het woord grondexploitatie viel en hij zei: ‘De mogelijke schade voor gezondheid burgers staat voorop.’ Hij wilde dit na afloop niet toelichten, zoals iedereen er verder op deze wonderlijke avond het zwijgen ertoe deed.

Tot zover het artikel.

Enige opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaand artikel.

Er wordt in gesteld dat degenen die de zaal verlieten zichzelf in de voet zouden hebben geschoten. Persoonlijk denk ik daar anders over. Hoe precies, wil ik in het uiterste geheim wel vertellen aan de auteur van dit artikel, waarna deze er publiekelijk over mag schrijven. U merkt dat ik wat cynisch reageer. Ik ben er verder niet bij geweest, maar misschien was dat ook wel de insteek van het raadslid dat zich versproken schijnt te hebben. Bovendien staat het onderwerp van de geheime vergadering al in de Staatscourant, waarmee het openbaar is voor iedereen. Wel vreemd dat wij nog steeds geheimhouding moeten betrachten. Hoe handhaaft de burgemeester dit nu, ook met terugwerkende kracht? Daar komt bij dat het behoorlijk riskant was om al fysiek te moeten vergaderen, terwijl dit ook best online had gekund. Persoonlijk vond ik het een groot bezwaar fysiek te moeten verschijnen zonder zelfs nog maar een eerste prik tegen het coronavirus te hebben gehad. Ik ben dan ook van mening dat ik onnodig aan het gevaar van een besmetting ben blootgesteld om mijn standpunt te kunnen meedelen. Wel wil ik mijn waardering uitspreken aan de griffie, die alles heeft gedaan om het risico zo klein mogelijk te houden – uiteraard niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal.