''Keek op de week'' (12-21)

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van dinsdag 16 maart 2021, hebben wij (KSGW)een brief gestuurd naar de projectleider van Centrumontwikkeling Wolvega.

In de brief geven wij aan dat wij het zorgelijk vinden dat er in onze gemeente nog steeds geen sprake is van een openbaar toilet in de winkelkern van Wolvega. Hierbij een samenvatting van de brief:

Tijdens de informatiebijeenkomst werd aangegeven dat wij een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn. Dat is volgens KSGW niet het geval, het is hooguit een ambitie. Er moet nog veel veranderen. Er wordt in onze gemeente ook weinig gebruik gemaakt van de Hoge Nood app.

 En omdat ook de horeca gesloten is, wordt de situatie alleen maar nijpender en is er nog meer behoefte aan openbare toiletten. Wij hebben dit getest in Wolvega, daar zijn maar een paar ondernemers bij aangesloten. En die liggen heel ver uit elkaar. Veel mensen met bv. darm- en blaasproblemen redden het niet om een kilometer om te lopen voor een toilet.

 Wij zijn als politieke partij aangesloten bij de Toilet Alliantie en de Maag-Lever- Darm stichting die zich al jaren hard maken voor openbare toiletten in elke gemeente. Ook ben ik ambassadeur van het VN-Verdrag voor mensen met een handicap en beperkingen. Als raadslid heb ik al twee keer een motie ingediend voor openbare toiletten in onze gemeente. Het lijkt erop dat geen van de politieke partijen in de raad zelf te maken heeft met het probleem dat men in onze gemeente geen openbaar toilet heeft. Daar mag u allemaal heel dankbaar om zijn.

Wij weten dat er een toilet aan het 8 pilarenplein is, waar alleen gebruik van kan worden gemaakt door de marktkooplui. Dit toilet is mooi midden in het winkelcentrum gelegen. Waarom om te beginnen dit toilet niet ook als openbaar toilet in gebruik geven?

Als er 2,5 miljoen euro uitgegeven gaat worden aan een centrumontwikkeling, en daar zo’n belangrijke levensbehoefte niet bij in wordt gepast, dan maakt dat duidelijk dat men hier niet mee bezig is. De gemeente wil wel een inclusieve gemeente zijn, maar is het niet. De gemeente is verplicht om zich aan het VN-Verdrag te houden maar uit niets blijkt dat ze dat doen.

Wij vinden dat iedereen het recht heeft op gelijke voet mee te doen in de samenleving.

Beantwoording van onze vragen die wij gesteld hebben aan de projecteider centrum Wolvega.

Nooit eerder kregen wij zo snel antwoord op vragen die wij gesteld hebben.

De projectleider geeft erin aan dat de mogelijkheid van een toegankelijk toilet aan de orde geweest in de projectgroep die over het centrum gaat.

Dit naar aanleiding van eerdere vragen van KSGW, die wij gesteld hadden in de eerdere bijeenkomst over de Centrumontwikkeling.  Op de vraag van ons waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de toiletten op het 8 pilarenplein, kregen wij als antwoord dat deze inderdaad ingericht zijn voor gebruik door de markkooplieden. En dat het best lastig is en kostbaar om dit goed te organiseren voor een niet heel grote groep gebruikers. Zij willen wel kijken wat er mogelijk is. De projectleider gaf toe dat er aan de Hoge-Nood app zeker nog wat te verbeteren valt. Ook hij vindt een betere spreiding van toegankelijke toiletten wenselijk. Hij zal dit onder de aandacht brengen van de centrummanager. Hij kan ons geen concrete toezeggingen doen, maar hij nodigt ons van harte uit om de vinger aan de pols te houden.

Dat deden wij als KSGW al en dat zullen we zeker verder in de komende tijd doen. We waren overigens positief verrast door het snelle antwoord, waarin onze zorgen erkend worden en er is toegezegd dat er naar mogelijkheden gekeken gaat worden.

Wij hebben een antwoorden gekregen op onze vragen over Griffioenpark 3.

Deze vragen zijn niet bevredigend beantwoord. Misschien waren er vragen bij die onvoldoende duidelijk waren. De vragen waarbij wij dat vermoeden, hebben wij daarom nu preciezer gesteld. Toch lijkt het erop dat de gemeente er moeite mee heeft om, met name vragen die om getallen gaan, op een juiste manier te beantwoorden.

Al eerder was door de Rekenkamer aangegeven dat de gemeente in gebreke is gebleven wat betreft het beantwoorden van vragen die de raad in staat moeten stellen haar controlerende functie uit te oefenen. Daar is door veel meer partijen over geklaagd. Er wordt dus nog steeds niet genoeg met de aanbevelingen van de Rekenkamer gedaan.

Jammer, maar wij laten niet los en wachten de nieuwe antwoorden nu eerst af.

 

Algemene Raadscommissievergadering 15 maart 2021.

Er stonden een aantal belangrijke punten op de agenda.

Het college stelde voor om de reclamebelasting over dit jaar eenmalig te verlagen. De tarieven voor ondernemers in het centrum van Wolvega worden gehalveerd en zijn dan gelijk aan de tarieven voor de bedrijventerreinen. Wij hebben aangegeven dat de ondernemers het zwaar hebben en dat een verlaging vanwege de coronacrisis op zijn plaats is. Eén van de politieke partijen gaf aan dat hij vond dat KSGW (lijst Postma) niet goed op de hoogte is van wat er speelt bij de ondernemers en op het bedrijventerrein. Nu, daar hebben wij hem een duidelijk antwoord op gegeven en dat was dat wij juist heel goed op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt tijdens deze coronacrisis in Wolvega. Dat wij een onderzoek hebben gedaan, niet alleen bij de ondernemers in de winkelkern maar ook bij het bedrijventerrein in Wolvega. Dat wij gesprekken hebben gehad met ondernemers en de ins en outs kennen van hun problematiek.

Het is gemakkelijk van een partij om zonder dat zij zelf onderzoek hebben gedaan, anderen te beoordelen en dat in een vergadering te doen.

Door het verlagen van de reclamebelasting gaat er minder geld naar het ondernemersfonds.

De Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW) en Winkeliers-en Ondernemersvereniging Wolvega (WOW) willen de ondernemers helpen en willen dat de WOW-contributie wordt verlaagd van 200 naar 100 euro. Ook dat alle horecaondernemers van de SOW een voucher krijgen waarmee de helft van de kosten voor activiteiten wordt vergoed tot een maximumbedrag van €1000,-

 

In de Stellingwerf van donderdag 18 maart konden wij lezen dat de fracties van twee partijen tijdens de raadsvergadering op 29 maart tegen het plan over de herinrichting van de Blesse zullen gaan stemmen.

Uit dit bericht blijkt dat men niet goed heeft geluisterd tijdens de Algemene raadscommissievergadering.

Er was een discussie over bakstenen. Een aantal partijen willen stille klinkers, die geluid absorberen. De beoogde verbetering op het gebied van de verkeersveiligheid, in combinatie met de dorpse uitstraling, weegt bij de verantwoordelijke wethouder zwaarder dan de toename in de geluidsbelasting door gebakken klinkers. De wethouder sprak daarnaast de verwachting uit dat het ook met het extra geluid wel mee zal vallen, ondanks dat berekeningen een toename aantoonden, omdat de verkeer-snelheid aanmerkelijk lager zal liggen dan nu.  Het dorp heeft het volgens hem bovendien verdiend, vanwege alle inzet en op basis van eerdere toezeggingen. Voor de herinrichting wordt volgens het raadsvoorstel ‘vooralsnog’ rekening gehouden met een bedrag van (afgerond) € 3,5 miljoen (excl. Btw). Dit bedrag roept bij ons vragen op en wij willen weten van de wethouder of dit bedrag wel het maximum is. Dat kon de wethouder niet beloven, want zei hij “de aanbesteding moet nog plaatsvinden”. Het zou duurder kunnen worden maar dan is het aan de gemeenteraad om het plan aan te passen of extra geld neer te leggen. Daar gaat het college niet van uit, en ja, inderdaad blijft het een hoop geld.

Wij gaan hier nog een steunfractievergadering aan wijden, daarin zullen wij een beslissing nemen over ons stemgedrag met betrekking tot de herinrichting.  Dat heb ik tijdens de Algemene Raadscommissievergadering aangegeven. De raad neemt op 29 maart een besluit.