''Keek op de week'' (11)

Maandag 9 maart 2020

Inloopspreekuur: Er kwamen twee insprekers voor het Inloopspreekuur, als eerste iemand uit Oldeholtwolde.

Op de Burgsloot in Oldeholtwolde is het bestemmingsplan buitengebied van zes jaar geleden van toepassing. Daarin staat dat

het perceel een agrarische bestemming heeft. Omdat de bewoner volgens de gemeente in strijd handelt met het bestemmings-

plan is hem door de gemeente een dwangsom van twee ton aangezegd. Reactie van de bewoner: We verdienen het niet dat we zo

hard worden aangepakt. De ondernemer heeft tot 23 maart de tijd om met een goede uitleg te komen.

De tweede spreker vroeg om een parkeerverbod voor één kant van de Haulerweg. Er zijn al enige tijd problemen, doordat vracht-

wagens en andere weggebruikers spiegels van auto’s die geparkeerd staan aan de kant van de weg er af rijden. Hij kreeg de tip mee

om met het ambtelijk apparaat te gaan praten.

Ook op dezelfde avond de steunfractievergadering, waar we een groot aantal punten hebben besproken.

Dinsdag 10 maart 2020

Gesprek in het gemeentehuis over de gaswinning.

Woensdag 11 maart 2020.

 

Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Scherpenzeel-Munnekeburen-Spanga in de kantine van ’t Polderhuus.

De notulen en het jaarverslag van de vorige jaarvergadering werden doorgenomen.

Het verslag van de penningmeester werd goedgekeurd. Een voorstel van een verhoging van de contributie van 7 euro naar 10 euro.

De leden die aanwezig waren hebben hierin ingestemd.

Over de bestuurswisseling en de herkiesbare leden zijn geen tegenkandidaten ingediend dus, kunnen deze nog een termijn van 3

jaar vol gaan maken. Daarna waren er nog een aantal mededelingen vanuit het bestuur: De schoonmaakavond is dit jaar op 8 april.

Er wordt extra aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding. Er was nog wel de vraag wie deze bevrijdingsbijeenkomst aan elkaar zal

praten. De speeltuincommissie en het Plaatselijk Belang SMS zijn trots op de mooie natuurlijke speeltuin in Munnekeburen en de

nieuw geplaatste toestellen in de speeltuin in Scherpenzeel. Men vroeg wel, of mensen bereid zijn om donateur te worden van de

speeltuinen. Door de bijdragen kan men het nodige onderhoud uitvoeren en eventueel in de toekomst meer speeltoestellen plaatsen.

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de Duo-fiets die bij de Zonneroos staat geparkeerd. Na de pauze kreeg wijkagent Jan Kroeze

het woord. Hij sprak vooral over ‘Samen voor een veilige buurt’ een WhatsApp-groep. Dit is een gratis berichtendienst voor mensen

met een smartphone. In zo’n groep wisselen buurtbewoners snel informatie uit over verdachte situaties in de eigen wijk of straat.

Op die manier helpen inwoners de politie bij het signaleren van verdachte situaties. Samen kunnen de mensen zorgen voor een

Veilige woon en leefomgeving.

Daarna vertelde Flip Boer voorzitter van Laagvliegroute Nee over de waardedalingen van woningen door de opening van Lelystad

Airport. Voorkom verjaring, stuur een stuitingsbrief voor 1 april, het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te

kunnen verhalen. Daarna was er een interessant verhaal van gastspreker Harry Beks over de bodemdaling in Fryslân.

Tijdens de rondvraag werden er vragen gesteld over Kabel Noord. Als men asfalt voor het pad naar huis heeft gebruikt, dan zijn de

extra kosten voor de bewoner. Verzoek aan de inwoners graag de vervelende planten zoals Springbalsemien, Bereklauw verwij-

deren. Er is nog steeds niets gedaan aan de slechte staat van de Lemsterweg. De fietspaden/schelpenpaden zijn slecht begaanbaar.

PB neemt contact op met Staatsbosbeheer. Bewoners plaatsen nestkastjes, zo heeft men minder last van de Eikenprocessierups.

Hierna werd deze ledenvergadering af gesloten.

Wij zien, dat de saamhorigheid groot is bij de inwoners van de dorpen Scherpenzeel-Munnekeburen en Spanga.

Namens KSGW bedanken wij het bestuur voor deze interessante vergadering.

Ook waren er op donderdag 12 en vrijdag 13 maart bijeenkomsten en gesprekken, die ook weer wat kunnen betekenen voor de

vergadering in de raadzaal van 23 maart.

Op zaterdag 14 maart is het VNG Congres afgelast door het coronavirus.

NL-Doet werd ook Landelijk afgelast, maar omdat wij deze dag al hadden besproken met een niet al te grote groep, hebben wij

besloten om deze dag gewoon door te laten gaan. En zo is het gegaan.

Wij: Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf hebben op zaterdag 14 maart NL-Doet vrijwilligerswerk gedaan bij de Locomotief in Noordwolde.

Deze historische locomotief wordt gerestaureerd onder leiding van projectleider Dirk Jan. Dundas.

Wij kregen een uitgebreide presentatie over het restaureren van de onderdelen van deze locomotief. Het is een enorme klus, omdat deze locomotief in

erbarmelijke staat verkeerde toen hij door het oorlogsmuseum Overloon werd geschonken aan Noordwolde.

Wij hebben kunnen helpen door bouten en moeren schoon te maken, die later weer gebruikt worden bij de restauratie van de oude locomotief.

Het is bijzonder, om mee te mogen werken aan zo’n oude zeldzame locomotief die een opvallende verschijning zal worden in het straatbeeld van

Noordwolde. Wat was dit een mooi project om aan mee te mogen werken. Tegelijkertijd hebben wij ook kunnen werken aan teambuilding, dit leverde

een prachtige samenwerking op.

Dit was het weer voor deze week