''Keek op de week'' (04-21)

Uit de Media

Friese overheden gaan uiteenlopend om met hun plicht tot openbaarmaking.

 

De afgelopen week maakte premier Rutte bekend dat informatie en overwegingen die aan besluiten ten grondslag liggen voortaan actief naar buiten worden gebracht.

Lagere overheden zijn verplicht hun (beknopte) wekelijkse besluitenlijst te publiceren. Uit een rondgang van de LC blijkt dat de verschillen daarnaast heel groot zijn.

Stukken als onderzoeken en rapportages worden vaak wel gepubliceerd. Maar het college-advies bij ieder besluit, waarin overwegingen en bijvoorbeeld de risico’s op een rij zijn gezet, verstrekt niemand uit zichzelf.

Veel gemeenten in de provincie Friesland willen dit niet naar buiten brengen. De overwegingen zijn divers: van persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren tot veel informatie die niet openbaar is. Ook gemeenten zoals onze gemeente Weststellingwerf houdt het advies voor zich.

Een jurist en oud-journalist zeggen dat de verschillen een logisch gevolg zijn van de Wet openbaarheid van bestuur, gemeenten hebben daarin behoorlijk veel beleidsruimte. Een hoogleraar: “Verschillen in bestuursstijl, balans in de openheid en bewegingsvrijheid voor ambtenaren, het is goed om zoveel mogelijk transparantie te geven.” De Wet open overheid, waar- over de Tweede Kamer volgende week stemt, brengt mogelijk verandering. Daarin staan wat meer dwingender regels voor actieve openbaring, al is het nog de vraag hoe die uitpakken.

Wij vinden dat het wel om de overheid gaat, want die is van ons allemaal.

Het zou goed zijn dat deze overheid zo transparant mogelijk is.

Bezuinigingen op de WMO in de gemeente Weststellingwerf

 

Mensen met een beperking of chronische ziekte kregen de afgelopen jaren te maken met een bijna verdubbeling van de zorgkosten door een opeenstapeling van de eigen bijdrages. Enerzijds door de toegenomen zorgkosten, anderzijds doordat tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. De invoering van het abonnementstarief voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) soms afgegeven door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is een belangrijke stap om de zorgkosten te verminderen.

Er werd door verschillende belangenorganisaties gepleit voor het maximaliseren van de eigen bijdragen.  De gemeente kon zelf de hoogte van de eigen bijdrage bepalen voor bv. huishoudelijke hulp of individuele begeleiding.  Dit leidde tot grote verschillen tussen gemeenten van wel € 1000,- of meer per jaar.  Vooral mensen met een middeninkomen kregen hiermee te maken. Velen ervaarden de eigen bijdrage als een boete op het hebben van een beperking of ziekte.

De lagere inkomens betaalden bij de gemeente al een lagere eigen bijdrage.

De invoering van een tarief van €19,- per 4 weken voor de gemeentelijke hulp of ondersteuning is vooral belangrijk voor de groep die net boven de grens van het minimum inkomen uitkomt.

De gemeente verzet zich ertegen.  Er wordt gevreesd dat ze niet uitkomt met het geld dat het kabinet heeft uitgetrokken om de gemeente te compenseren, daarom moet er worden bezuinigd. En juist bezuinigen op de kwetsbare mensen die het al zwaar hebben en die gebruik maken van de WMO- voorzieningen.  Maar waar wij ons zorgen over maken is dat wel grote projecten door gaan, van de andere portefeuillehouders.

Ook in 2021 geldt het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is algemeen toegankelijk bijvoorbeeld de boodschappendienst, maaltijdvoorziening of klussenhulp.

Het abonnementstarief mag er niet toe leiden dat mensen die daarop zijn aangewezen niet of onvoldoende ondersteuning krijgen. Bedoeling van de Wet is maatwerk in hulp en ondersteuning zodat de mensen beter kunnen meedoen in de samenleving.

En nu wil het college dat wij maandag 25 januari in de raadsvergadering de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 vaststellen.

Restauratie van de oude locomotief de NS164 in Noordwolde.

 

Ons 1e Steunfractielid van KSGW, Dirk Jan Dundas heeft inmiddels al honderden uren gespendeerd aan de restauratie van de locomotief.

Dit historische erfgoed reed in een periode kort na de 2e Wereldoorlog tussen Oosterwolde en Steenwijk met een halte in Noordwolde. De NS164 heeft een rijke historie. Hij is in Engeland gemaakt voor transporten op de D-Day stranden van Normandië bij de Invasie. Later vervoerde hij veel rotanmeubelen door en vanuit Noordwolde. Het is een heel karwei om alle onderdelen bij elkaar te krijgen, dat vergt veel geduld en doorzettingsvermogen. Maar gelukkig zijn er ook bedrijven die kosteloos een bijdrage leveren door materialen te sponseren. Zelfs een bedrijf aan de andere kant van Friesland die de locomotief een warm hart toedraagt.

Dit bedrijf zal het relingwerk van de locomotief leveren, dit is ook een specialisme. De zoektocht naar de onderdelen vordert gestaag. Ook hebben zich 5 mensen aangemeld, waaronder nog een steunfractielid van KSGW  om te helpen bij het restaureren van deze oude locomotief.

Dit alles om een prachtig stuk historie te laten herleven in Noordwolde.

We houden u op de hoogte welke materialen er zoal gemaakt worden. Zie de foto’s hieronder.