''Keek op de week'' (03-21)

Het kabinet is gevallen door wat bekend is komen te staan als de Toeslagenaffaire.

De overheid heeft jarenlang meerdere tienduizenden van haar eigen burgers gedupeerd.

Er was sprake van een nietsontziende fraudejacht en een genadeloze terugvordering van toeslagen.

Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? We weten inmiddels waarom en hoe het is gebeurd. De omvang van het drama is pas het laatste jaar bij iedereen doorgedrongen. Wat het ons vooral laat zien is dat ook hier de slechte informatievoorziening op allerlei niveaus het grootste probleem is geweest. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Er is beterschap beloofd, het kabinet zal nu in het vervolg alle besluiten uit de ministerraad meteen te publiceren. En als een besluit wordt genomen, gaan alle stukken die daaraan hebben bijgedragen naar buiten, zonder dat er kwistig in is gelakt. Blijkbaar is iets wat voor iedereen als normaal wordt gezien, voor dit kabinet iets bijzonders. Moeten ze dat dan nog leren?

Voor veel gedupeerde mensen is nu de vraag: kan iemand die eindverantwoordelijk is in deze toeslagenaffaire gewoon weer terugkomen als lijsttrekker? Het is voor veel mensen ongeloofwaardig als de verantwoordelijken gewoon weer doorgaan als lijsttrekkers.

Het lijkt erop dat dit toch gaat gebeuren: en doordat zichzelf als niet direct eindverantwoordelijke voor het toeslagendossier omschrijven.

Voor KSGW is het volkomen terecht dat het kabinet de ultieme conclusie heeft getrokken uit het snoeiharde rapport van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Het is een optelsom van onvermogen, vrijwel alle betrokken overheidsonderdelen hebben gefaald. De Tweede Kamer, de Raad van State, de Belastingdienst, de ministers. Wat wij heel erg vinden is, dat de wanhopige ouders nergens konden aankloppen om hun verhaal recht te zetten. De machteloze ouders willen hun leven terug. Wat erg verontrustend is, is dat juist de Belastingdienst in veel gevallen als eerste een deel van de beloofde compensatie wil gaan innen. Wat blijft er dan over voor veel gedupeerden? Het is dan ook te begrijpen dat deze mensen totaal geen vertrouwen meer hebben in onze overheid, ze hebben te vaak beloften gehoord die vaak niet werden waargemaakt. Intussen is wel bij een praatprogramma door een minister gezegd dat dit voorkomen moet worden. We zullen zien. Ook werd na de val van het kabinet direct duidelijk dat andere partijen al hun opwachting maakten bij de journalisten om zo snel mogelijk voor de media te vertellen dat zij het wel beter kunnen. Maar zij zijn blijkbaar vergeten dat ook zij hoorden bij degenen die deze wet hebben goedgekeurd.

Iedere keer wordt gezegd dat men hier lering uit moet trekken en dat zij dat ook doen, maar daar zien de mensen om wie het gaat niets van. Zij weten wat het is om meer dan tien jaar het vertrouwen kwijt te zijn in de overheid.

Nu blijkt dat er ook in Weststellingwerf mensen zijn die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Er is volgens de krant één gezin dat zich heeft aangemeld bij de gemeente na een oproep van de wethouder. Maar de gemeente kan ook niets voor het gezin doen, aangezien het probleem bij hen beperkt is gebleven tot een stevige belastingschuld. Juridisch bleek er ook al niets te beginnen tegen de toeslagenafdeling van de belastingdienst. Deze mensen hebben daardoor permanent het gevoel gehad met de rug tegen de muur te staan. Al tien jaar lang.

 

Algemene Raadscommissievergadering 11 januari 2021

In de afgelopen week hadden we maandag de Algemene Raadscommissie vergadering, waarvoor veel agendapunten op het programma stonden. Als 5e punt was dat het Rekenkamerrapport.

 

Rekenkamercommissierapport – Onderzoek ‘De Gebiedsteams’

 

Uit het rapport blijkt:

Dat de teams onvoldoende aandacht hebben besteed aan dossiervorming, de overdracht van dossiers, samenwerking met specialistische zorgaanbieders en een vereenvoudigde overlegstructuur.

De informatie die de gemeenteraad krijgt is onvolledig, want de essentiële basisinformatie ontbreekt, zeker wat betreft de geobjectiveerde informatie die de gebiedsteams ontvangen en de afhandeling van die vragen.

Ook de informatie over de aard en omvang van de zorg en ondersteuning en de kosten die vanuit de gebiedsteams naar de raad behoort te worden  gestuurd ontbreekt. Wij als raadslid kunnen door de onvolledige informatie de effectiviteit en de efficiëntie van de beide gebiedsteams niet goed beoordelen.

Documenten zijn vaak niet gedeeld met de raad.

Als dit in de tweede Kamer was gebeurd zou het een politieke doodzonde zijn. Waarom zou dat voor de gemeenteraad niet ook gelden?

 

Ook wordt het individuele maatwerk voortdurend op de achtergrond gezet, blijkbaar vinden zij dit minder belangrijk. Al met al: het beleid van de teams en de rapportage daarover aan de gemeenteraad schieten flink tekort. Degenen die het rapport hebben gelezen zien dat de samenwerking met externe partijen en verbetering van de dossiervorming haaks staan op elkaar. Het college onderschrijft de conclusies van de rekenkamer en geeft aan te werken aan verbetering.

Er is nog steeds veel onduidelijk en daarom hebben wij, KSGW, artikel 31 vragen gesteld over dit rapport. Wij hopen dat die beantwoord zijn vóor de raadsvergadering van 25e januari, omdat wij dan een beslissing moeten nemen over het rapport. Daarom is dit agendapunt voor ons een bespreekstuk op de raadsvergadering.

 

Ook een agendapunten was Het Visie document van de drie OWO gemeenten. (Opsterland,Weststellingwerf, Ooststellingwerf).

 

Voor de meeste partijen, ook KSGW, is er eigenlijk geen visie, zo bleek. Het is mooi dat het een samenwerking heeft opgeleverd, maar we hadden meer verwacht van deze samenwerking. Er is niets gedaan met de input van de partijen op de ontwerpvisie. Vanuit Ooststellingwerf kwam het bericht dat één partij zich ronduit had uitgesproken voor een fusie van de drie gemeenten. Maar er is in Weststellingwerf de afspraak (toezegging) dat er tijdens deze raadsperiode niet over gesproken wordt. Toch zijn er een paar partijen in Weststellingwerf die wel graag tot een fusie willen komen. De burgemeester miste enige trots in de raad op wat er de afgelopen jaren in OWO-verband is bereikt. Wel is het zo dat alle drie gemeenten er op een andere manier inzitten.  De eén wil wat sneller en verder dan de ander. We willen wel inzetten op het gezamenlijk innemen van standpunten, dit zou goed zijn om meer invloed te kunnen hebben. Het is de bedoeling dat er werkvergaderingen worden gepland om tot meer draagvlak en betrokkenheid te komen.

Dan was er ook nog de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2021

 

Dat zal natuurlijk ook een bespreekstuk worden voor de vergadering van 25 januari.  Tijdens de Algemene Raadscommissievergadering bleek dat niet alle commissieleden die zich aan de regels houden op een goede en  democratische manier door de voorzitter aan het woord werden gelaten. Wij zien de vergadering van 25 januari kritisch tegemoet op dat punt.

 

Welstandscommissie Hûs en Hiem.

 

Het is een goed idee om met verschillende partijen op korte termijn te praten over de samenwerking met de Welstandscommissie Hûs en Hiem.

Deze commissie had commentaar geuit op de gele kleur van het aangepaste ontwerp voor een nieuw snellaadstation voor elektrische auto’s bij tankstation Dorpshellen aan de westkant van de snelweg A32.

Het is de kleurstelling van het bedrijf Fastned. Ook KSGW denkt dat er belangrijkere dingen zijn dan dit en het moeilijk wordt om deze club nog serieus te nemen. Een adviseur van de Fumo heeft aangegeven dat het snellaadstation de veiligheid niet in gevaar brengt op de aangevraagde locatie. Er wordt al aan de energievraag voldaan doordat er een overkapping komt met half licht doorlatende zonnepanelen.

 Trotter Verkiezingsborden.

 

Onze gemeente heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen gekozen om de drie houten verkiezingsborden te vervangen door mobiele verkiezingsborden (zogenaamde trotterborden).

Deze drie door de gemeente gehuurde borden zijn aan beide kanten voorbedrukt en worden tijdelijk geplaatst bij de komende vier verkiezingen.