Home » Doel en missie

Doel en missie

Lijst Marlene Postma: Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf  is een nieuwe politieke partij met leden en een door de leden gekozen bestuur.

 

Lijst Marlene Postma: Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf staat dicht bij de mensen, is actief en betrokken en treedt  daadkrachtig op.

 

De speerpunten:

o  Wij vinden dat iedereen een gelijke kans verdient in de samenleving. De samenleving is van iedereen.

 

Wij komen op voor de belangen van de inwoners van Weststellingwerf in de breedste zin van het woord, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen die niet voldoende gehoord worden. Zij verdienen ook een stem in de gemeentepolitiek.

 

o  Wij hanteren steeds als uitgangspunten:

     - wat is goed voor de inwoners van Weststellingwerf,

     - kennis van zaken,

     - voortschrijdend inzicht, de mening van de inwoners is daarbij leidend.

 

Wij vinden dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn. Wie echter hulp nodig heeft moet wel op de gemeente kunnen rekenen. Daar houden wij toezicht op.

 

o Wij besteden speciale aandacht aan sport, cultuur en leefomgeving. Zij verdienen permanente aandacht.

 

Wij zijn voorstander van minder bureaucratie, regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en meer zeggenschap voor de burgers.

 

Wij willen dat individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen, zoveel mogelijk betrokken worden bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.

 

Wij vinden een doordachte toekomstvisie voor Weststellingwerf belangrijk. Begrippen daarbij zijn: gezondheid, duurzaamheid en saamhorigheid.

 

o  Wij vinden dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente transparant moeten zijn en steeds kritisch moeten worden bekeken. We zullen erop toezien dat dit ook gebeurt.

o  Wij willen een gemeente die  partner is van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met persoonlijk contact, een herkenbare aanspreekpunten en dienstverlening dichtbij de inwoners.

 

o  En verder willen wij:

    - een gepaste waardering van mantelzorgers,

    - dat voedselbanken overbodig gaan worden,

    - een betere toegankelijkheid voor gehandicapten en

       mensen met een beperking,

    - verbeteren van en toezicht op de kwaliteit van scholing van laaggeletterden.